ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 10:07:07 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XI/88/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami1) ), art. 19 ust.1 lit „a” i „b” , ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami2) ) oraz Uchwały nr XXI/171/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Trzciel, w których pobierana jest opłata miejscowa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego z 2008 roku ( Nr 108, poz. 1591 ), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się: 

1) stawkę opłaty miejscowej od 1 osoby za każdy dzień pobytu w wysokości 1,00 zł, 

2) stawki opłaty targowej: 

a) przy sprzedaży na terenie Ogródka Jordanowskiego w Trzcielu oraz w Brójcach na Placu Wiosny Ludów w wysokości 9,00 zł dziennie, 

b) przy sprzedaży na terenie wiejskim w miejscach wyznaczonych w wysokości 6,00 zł dziennie, 

c) przy sprzedaży na terenie Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu w wysokości 20,00 zł dziennie. 

2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w formie inkasa. Na inkasentów ustala się Sołtysów wsi: Świdwowiec – Pana Szczepański Henryk, Rybojady – Pana Marciniak Jacek, Lutol Mokry – Pana Jankowiak Tadeusz, Jasieniec i Bieleń – Pana Ciechanowicz Romuald, Brójce – Panią Łodyga Emilia oraz kierowników lub zarządców ośrodków wypoczynkowych. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% od zainkasowanej kwoty. 

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa, na inkasentów ustanawia się : 

1) sołtysów wsi w następujących sołectwach: 

a) Stary Dwór – Panią Ewę Chamarczuk, 

b) Łagowiec – Pana Eugeniusza Grabas, 

c) Lutol Suchy – Panią Mirosławę Maliszewską – Dudzik, 

d) Chociszewo – Pana Piotra Śledź, 

e) Świdwowiec – Pana Henryka Szczepańskiego, 

f) Sierczynek – Panią Halinę Jasińską, 

g) Siercz - Pana Zdzisława Sawkę, 

h) Brójce - Panią Emilię Łodygę, 

i) Lutol Mokry – Pana Tadeusz Jankowiak. 

2) na terenie miasta pracownika Urzędu Miejskiego - podinspektora do spraw promocji. 

4. Wynagrodzenie za inkaso za pobór opłaty targowej dla Sołtysów wynosi 30% od zainkasowanej kwoty. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLI/333/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek opłat lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2012 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Józef Pihan

 

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 roku, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016. 

 
« powrót do poprzedniej strony