ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 10:07:06 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Uchwała Nr XI/89/2011                                 
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 27 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) ), Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit a uchwały, o nazwie DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. załącznik nr 4, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit a uchwały, o nazwie IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Józef Pihan

 

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 roku, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016. 

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony