ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVIII/228/2013 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-10 13:03:02 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Uchwała Nr XXVIII/228/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002, Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 117, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Z 2006r., Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:
§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Trzciel corocznie podawana jest w uchwale budżetowej gminy.
§ 2. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków określonych w § 1 są:
1. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Trzciel, zwanymi dalej uprawnionymi.
2. Nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którzy byli zatrudnieni w placówkach wymienionych w ust.1.
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego raz w roku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z ciężką i/lub przewlekłą chorobą zapomoga pieniężna może zostać przyznana dwa razy w roku.
§ 4. 1. Zasiłek pieniężny przyznawany jest w szczególności na pokrycie:
1) zwiększonych kosztów leczenia spowodowanych ciężką lub przewlekłą chorobą nauczyciela;
2) kosztów korzystania z pomocy specjalistycznej (w tym specjalistycznych badań);
3) kosztów zakupu sprzętu do rehabilitacji, korekcji,
4) kosztów leczenia w szpitalu uzdrowiskowy;
5) kosztów usług protetyki dentystycznej;
6) kosztów koniecznych działań o charakterze profilaktycznym w zakresie szczepień ochronnych,
7) środków pomocniczych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.
§ 5. 1. Do wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) o przyznanie zasiłku pieniężnego dołącza się:
1) Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę,
2) Rachunki za leczenie specjalistyczne lub zakup leków.
3) Oświadczenie o wysokości dochodów netto osoby uprawnionej z ostatniego miesiąca poprzedzającego ubieganie się o pomoc zdrowotną(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
2. O przyznanie zasiłku pieniężnego mogą również wystąpić: przełożeni nauczyciela lub organizacje społeczne, w tym związki zawodowe, członkowie rodziny lub opiekun, jeżeli osoba uprawniona nie jest zdolna osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie ze względu na swój stan zdrowia, bez obowiązku przedstawiania załączników o których mowa w § 5 pkt1. ppkt.1-3.
3. Wnioski w sprawie udzielenia zasiłku pieniężnego należy składać w terminach: do 31 października danego roku kalendarzowego.
§ 6. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Burmistrz.
§ 7. 1. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku pieniężnego podejmuje Burmistrz w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.
2. Decyzja o której mowa w ust.1 jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo wniesienia odwołania.
§ 8. Pomoc zdrowotna udzielana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27stycznia 2011 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcielu
 
Józef Pihan
 
« powrót do poprzedniej strony