ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXIX/236/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 10:29:31 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR  XXIX/236/2013             
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia  22   maja   2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

                         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tekst jednolity z późn. zm.)  oraz art.211,  art.212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art.214 pkt.1, art.215, art.217 ust.2 pkt. 2 i 3,  art.235   i art.236    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów  budżetu o kwotę        22.476 zł,  z tego
1)zwiększa się dochody bieżące o  2.476 zł,  w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane  z  udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy   w kwocie   1.376 zł,
2) zwiększa się dochody majątkowe o 20.000 zł.
    jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Zwiększa się  łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę   46.302  zł, z tego:  
1) zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 8.000 zł,   
2) zwiększa się  wydatki bieżące o kwotę   34.302 zł, w  tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5  ust. 1 pkt. 2 i 3  o kwotę   17.202   zł,
3) zmniejsza się wydatki majątkowe o  5.000  zł,
4) zwiększa się  wydatki majątkowe  o kwotę     25.000 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.  Planowany deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków ) w kwocie  23.826  zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi     2.923.281 zł.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku  „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 3  do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6  do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku  „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2013 r.” ” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 4  do niniejszej uchwały

§ 5. 1. W  Uchwale  Nr XXIV/190/2012  Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Trzciel  na  2013 rok  wprowadza się następujące zmiany:
1)   § 4. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
 „§ 4. 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  budżetu w wysokości      4.570.588  następujących tytułów:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z  udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie   2.194.301. zł,
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie  831.435 zł,
3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych    34.591 zł,
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie   1.510.261 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  310.261 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych  rozchodów budżetu w  wysokości  1.647.307 zł na :
    1) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  115.528 zł,
     2) udzielenie pożyczki z budżetu gminy 63.910 zł,
     3) na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.467.869 zł.”
2) § 6. otrzymuje brzmienie:
  „§ 6. Ustala się limit zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty  400.000 zł,
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty  2.923.281 zł,  w tym  na  
wyprzedzające finansowanie  działań  finansowanych  ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do  kwoty   2.504.562 zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek  do kwoty 781.281 zł”

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
« powrót do poprzedniej strony