ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XII/92/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 11:19:41 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

UCHWAŁA NR XII/92/2011
Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia :  24  listopada 2011 roku

w sprawie:  uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami i prognozy oddziaływania na środowisko dla gminy Trzciel na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 14 ust. 14  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227.) oraz po zasięgnięciu opinii:
- Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.,
- Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
- Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
 

§ 1.  Uchwala się do realizacji Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzciel na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz  Prognozę Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzciel na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 stanowiącą  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan

 
« powrót do poprzedniej strony