ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-08-09 13:01:39 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr  XXXII/242/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 8 sierpnia 2013 r.
 
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 – tekst jednolity), oraz art. 61 ust. 1   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.: z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, z 2011r. Nr 152, poz.897 ) Rada Miejska w Trzcielu  uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż właściciele nieruchomości  położonych na terenie Gmin Trzciel w których zamieszkują mieszkańcy,  zobowiązani są  do uiszczania   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   za każdy miesiąc,   bez wezwania w terminie do 15  dnia  następnego miesiąca kalendarzowego, po upływie miesiąca  w którym powstał  obowiązek ponoszenia tej opłaty.
2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami określa odrębna uchwała.
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26  marca  2013 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
« powrót do poprzedniej strony