ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XXXIII/245/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-09-13 11:09:46 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XXXIII/245/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 5 września 2013 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2013.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku – tekst jednolity ) oraz art.211, art.212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 6, i 7 , art.217 ust.2 pkt. 2 i 3, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 252.322 zł, z tego:
 1. dochody bieżące
 1. zmniejsza się o 1.104 zł,
 2. zwiększa się o 24.803 zł,
 1. dochody majątkowe
 1. zmniejsza się o 22.000 zł w tym w tym z tytułu dotacji i środków, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 22.000 zł,
 2. zwiększa się dochody majątkowe o 250.623 zł.
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 352.322 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące
 1. zmniejsza się o 327.255 zł,
 2. zwiększa się o 328.577 zł,
 1. wydatki majątkowe
 1. zmniejsza się o 3.791 zł,
 2. zwiększa się o 354.791 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 5.000 zł.
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3 1. Planowany deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków ) w kwocie 100 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.023.281 zł.
3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 100.000 zł.
4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 4.670.588 zł.
5. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku „Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. z Funduszu Sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. 1. W Uchwale Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
- § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się limit zobowiązań:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
400.000 zł,
 1. na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.023.281 zł, w tym na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.504.562 zł,
 1. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek do kwoty
681.281 zł”
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
 
 
 1. Uzasadnienie zmian w dochodach i wydatkach
Zał. nr 1 zmiany w dochodach:
- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody budżetu o 28.322 zł z tytułu refundacji z budżetu państwa wydatków z budżetu gminy w 2012 roku ramach funduszu sołeckiego,
- rozdział 80104 Przedszkola zmniejsza się planowane dochody o 22.000 zł z tytułu refundacji wydatków za realizację projektu UE – place zabaw w Przedszkolach w Trzcielu i Brójcach realizowanego w 2012 roku ( środki wpłynęły do budżetu gminy w końcu XII 2012 roku),
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody o 246.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( budynek Plac Zjednoczenia w Trzcielu),
- w dz. 900 Gospodarka komunalna zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Woj. Fund. Ochr. Środowiska w Zielonej Górze,
 
 
Zał nr 2 zmiany w wydatkach:
 
- w dziale 757 zmniejszenie planu wydatków na obsługę zadłużenia gminy oraz na wypłaty z tyt. poręczeń kredytowych w łącznej kwocie 698 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o 346.000 zł na zadanie inwestycyjne - Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- w dziale 900 Gospodarka odpadami zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku z dotacji z Woj. Fund. Ochr. Środowiska w Zielonej Górze,
- w dziale 821 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki na udział UE w realizacji projektu Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łagowcu o 5.000 zł.
 
Zał nr 3 zmiany w przychodach
 1. Deficyt po zmianach wynosić będzie 3.023.281 zł , w całości pokryty będzie przychodami z kredytów i pożyczek.
 2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 100.000 zł

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony