ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała nr XLI/300/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-06-04 13:03:12 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XLI/300/2014
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 29 maja 2014 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.594 z dnia 23 maja 2013 roku ) oraz art.211, art.212 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4,6 , 7 i 9 art.214 ust. 1 , art.215, art.217 ust.2 pkt 2, art.235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z dnia 5 sierpnia 2013 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 773.684 zł, z tego:
1) Dochody bieżące
a) zmniejsza się o 1.200 zł,
b) zwiększa się o 52.009 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o 722.875 zł.
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 968.615 zł, z tego:
1) wydatki bieżące
a) zmniejsza się o 20.405 zł,
b) zwiększa się o 17.619 zł,
2) wydatki majątkowe
a) zmniejsza się o 133.000 zł,
b) zwiększa się o 1.104.401 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Określa się deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków) w wysokości 194.931 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.
2. Deficyt budżetu wynosi 2.832.042,25 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 194.931 zł.
2. Przychody ogółem po zmianach wynoszą 5.527.369,45 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” do Uchwały nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2014 rok”” do Uchwały nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego” do Uchwały nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W Uchwale nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- § 6 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„ 2)na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.824.140 zł,
3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej do kwoty 2.499.899zł”.

§ 9. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 20.475.002,32 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 18.115.902,32 zł,
2) dochody majątkowe - 2.359.100 zł.

§ 10. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.307.044,57 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 17.129.149,57 zł,
2) wydatki majątkowe - 6.177.895 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony