ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania - organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-05 12:13:58 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzciel dnia: 05.01.2018
 
 
BURMISTRZ TRZCIELA
OGŁASZA
 
otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:
1. Organizacja  czasu wolnego  dzieciom i młodzieży z elementami  profilaktyki.
2.Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na   realizację  zadania  w  2018r.- 18.000. (w 2017r.-20.000zł.w 2016r.-20.000zł.).
II. Zasady przyznawania dotacji :
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają:
 • Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz.U.2016.1817 ,1948,z 2017r.poz.60,573,1909 z późn.zm.).
 • Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2018r.(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 30.11.2017r. poz.2496)
 • Uchwała   Nr XLI/330/10   Rady  Miejskiej   w Trzcielu z  dnia  28 października  2010r.
      w sprawie   określenia    trybu   postępowania   przy   zlecaniu   przez  Gminę  Trzciel    
      organizacjom   pozarządowym   oraz   podmiotom,  o   których   mowa  w art. 3 ust. 3  
      ustawy z dnia 24  kwietnia   2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
      zadań  Gminy  do  realizacji,  sposobu   ich   rozliczania  oraz   kontroli  wykonywania 
      zleconego  zadania.
 • Uchwała nr XXXV/270/2017  Rady  Miejskiej  w  Trzcielu  z   dnia 14 grudnia 2017 r.                   
      w sprawie    gminnego     programu   profilaktyki    i    rozwiązywania problemów                          
      alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii na 2018r.
 
2. Dotację mającą na celu wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
3. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania ze strony Gminy Trzciel nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania oraz poszczególne kwoty udzielonych dotacji regulują umowy zawarte pomiędzy Oferentem a Gminą Trzciel.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. IV ogłoszenia konkursowego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2018 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, warunki realizacji oraz wysokość przyznanej dotacji określone zostaną w umowach.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.Zadanie  winno  być  wykonane dla  jak największej liczby dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzciel.
4.Środki z dotacji przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem.
5.Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim przez:
a) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
b) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.
6. Wszelkie wydatki poniesione przed dniem otrzymania dotacji nie będą uwzględnione w rozliczeniu dotacji.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert oraz wymagania formalne
1. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22 lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2018r. do godz.14:00.
2.Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.
 
3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży 2018” i nazwą podmiotu, na aktualnym formularzu.
 
4. Formularz oferty, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.bip.trzciel.pl, www.trzciel.pl  lub w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.
5. Oferta powinna zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
      -     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
            (wpłaty i składki adresatów zadania to działalność odpłatna). Przy szacowaniu wielkości     
             wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom 
             bądź członkom   organizacji, czas  ich realizacji  oraz  koszty,  jakie należałoby  ponieść
             zatrudniając  odpłatny  personel.  Wkład  osobowy musi  być  skalkulowany  wg  ogólnie  
             obowiązujących   stawek rynkowych wg instrukcji zamieszczonej na stronie          
             internetowej www.trzciel.pl w dziale Organizacje pozarządowe.
6. Do oferty należy dołączyć:
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji(nie starszy niż 2 tygodnie na dzień złożenia oferty),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej.
 
V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1. Oceny  ofert  dokona   powołana   zarządzeniem   przez  Burmistrza  Trzciela  Komisja  Konkursowa.
2. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert nie podlegających odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja uwzględnia następujące kryteria:zgodność projektu z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
 • możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
 • wartości merytoryczne projektu, w tym proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
 • koszt realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość udziału środków własnych oraz wysokość dotacji,
 • dotychczasową współpracę organizacji pozarządowej z gminą, w tym solidność wywiązania się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich dwóch lat.
 • Organizacja pozarządowa powinna  mieć w statucie zapis o przeciwdziałaniu  patologiom społecznym.
3. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 2, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
 
VI. Termin i tryb wyboru ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Trzciela.
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
- akceptacja przez strony postanowień umowy,
- w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania,
- oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania (do 30 dni po upływie terminu określonego w umowie) zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
.
                                                                                  
 
                                                                                                          Burmistrz Trzciela    
                                                                                                         Jarosław Kaczmarek                                                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-05 12:13:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-05 12:13:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-05 12:15:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony