ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci SN 15kV (napowietrznej po tej samej trasie) przewidzianej do realizacji na odcinku od dz. nr ewid. 92 obręb Świdwowiec

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-22 21:53:17 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

GP.6733.4.2019.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela  o  wszczęciu  postępowania
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58,
w imieniu i na rzecz której działa Pan Łukasz Mądrzycki, ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
 
--przebudowie sieci SN 15kV (napowietrznej po tej samej trasie) przewidzianej do realizacji na odcinku od dz. nr ewid. 92 obręb Świdwowiec poprzez działki o nr ewid. 19/3, 19/7, 2035/3, 17/4, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 38 obręb Jasieniec do projektowanego słupa przewidzianego do realizacji na działce 50/1 obręb Jasieniec, budowie linii kablowej od projektowanego słupa na działce 50/1 obręb Jasieniec poprzez działki o nr ewid. 51, 66, 51/1, 71, 75/3 do projektowanego słupa na działce 74/3 obręb Jasieniec, budowie linii kablowej od projektowanego słupa na działce 74/3 obręb Jasieniec do istniejącego słupa na działce 73/3 obręb Jasieniec, przebudowie sieci SN 15kV ( jako sieci  napowietrznej po tej samej trasie ) od projektowanego słupa na działce nr ewid. 25/2 obręb Jasieniec poprzez działki 92, 99, 100, 102 i 103 obręb Świdwowiec do projektowanego słupa na działce nr ewid. 1024/3 obręb Jasieniec.”, gmina Trzciel.
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
                                                                                            
                                                                                                      Burmistrz Trzciela
                                                                                                      ( - )  Jarosław Kaczmarek
« powrót do poprzedniej strony