ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr 359/5, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-28 10:17:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.15.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu  postępowania
w sprawie  zmiany decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
 
      Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 61, art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1, art. 74  ust. 3, art. 87 ustawy z dnia  z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.05.2022r., złożony dnia 18.05.2022r., przez Panią Lidię Kapała, Rybojady 15, 66-320 Trzciel, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 6/2021 z dnia 24.05.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr 359/5, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Zmiana decyzji dotyczy zmiany parametrów inwestycji i dojazdu do działki inwestycyjnej.
 
Inwestorem jest Lidia Kapała.
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że pismem  znak:GP.6220.15.2020.JG z dnia 30.05.2022r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16,  66-300 Międzyrzecz, a także do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. ul. F. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp. o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko  w związku ze zmianą parametrów inwestycji.
W powyższej sprawie wpłynęły opinie RDOŚ opinia znak: WZŚ.4220.363.2022.KS z dnia 20.06.2022r., opinia PPIS znak: NS.NZ.9022.68.2022 z dnia 13.06.2022r., opinia PGWP-Zarząd Zlewni Gorzów Wlkp. znak: PO.ZZŚ.1.435.164.2022.KW z dnia 14.06.2022r.
 
        Zgodnie z art. 73 ust 1 Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30  w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 
Na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeku Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 735 ze zm.) strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z wydanymi opiniami, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 10 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron (osoby prywatne) o decyzjach i innych czynnościach organu nastąpi w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostepnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu - zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy o ooś (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), który mówi, że jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - na co wskazuje art. 41 § 2 Kpa.
 
                                                                                            Z up. Burmistrza
                                                                                                Jacek Ignorek
                                                                                          Sekretarz Gminy Trzciel

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-28 10:17:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-28 10:17:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28 10:17:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony