ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TRZCIELA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-18 08:37:01 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Trzciel, 18 stycznia 2016 roku
PG.060.1.2015.RKa
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TRZCIELA
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, 1238, z 2014r. poz. 587, 850, 1101, 1133, z 2015r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688 z późn. zm.),
informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz Trzciela wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”. (pisma znak: PG.060.1.2015.RKa z dnia 14.12.2015r.).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 21.12.2015r. znak WOOŚ-I.411.252.2015.DT i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 14.01.2016r. znak NZ.9022.604.2015/2016.AD uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.
Zgodnie z art. 48 ust. 3 ww. ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, tj.:
1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy - celem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 (PGN) jest zaplanowanie szeregu działań, w tym inwestycyjnych, których efektem ma być ograniczenie przewidywanej emisji w roku 2020, a przez to poprawa jakości środowiska naturalnego i życia mieszkańców. PGN określa strategię inwestycji i innych działań służących redukcji gazów cieplarnianych, podniesieniu efektywności energetycznej i zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.
Zasięg PGN obejmuje teren Gminy Trzciel o łącznej powierzchni 17 751 ha i liczbie ludności 6578 osób (stan na dzień 31.12.2014r.). Biorąc pod uwagę wszystkie źródła emisji CO2 (mieszkalnictwo, przedsiębiorstwa, transport lokalny, tranzyt, oświetlenie, obiekty publiczne), suma emisji w 2014 roku wyniosła 73 696,23 Mg CO2.
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć - PGN nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach - zapisy PGN są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. PGN pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska - PGN jest zgodny z celami pakietu klimatyczno-energetycznego, realizującego wytyczne nowej strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020. Dokument ten jest ważnym krokiem w kierunku wypełnienia zobowiązania Polski w zakresie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do 2020 r., w podziale na: elektroenergetykę, ciepło i chłód oraz transport. Wymagania te wynikają z dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Głównym celem dla Polski, który wynika z powyższej dyrektywy jest osiągnięcie w 2020 r. co najmniej 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10 % udziału energii odnawialnej zużywanej w transporcie.
PGN jest również zgodny z Dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, w której Komisja Europejska nakłada obowiązek oszczędnego gospodarowania energią, wobec jednostek sektora publicznego oraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiązuje państwa członkowskie UE aby od końca 2018 r. wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej były budynkami „o niemal zerowym zużyciu energii".
Regulacje zawarte w w/w przepisach wdrożone są w krajowych ustawach i rozporządzeniach.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska - działania wskazane w PGN mają na celu przede wszystkim poprawę jakości życia, ochronę zdrowia mieszkańców i ochronę środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej oraz redukcję zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Trzciel oraz poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Niska społeczna świadomość ekologiczna skutkuje niewłaściwym postępowaniem w zakresie emisji spalin.
 
2) rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
 
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań - działania wskazane w PGN mają być realizowane ciągle do 2020 roku do czasu osiągnięcia zamierzonego celu. Dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, których usytuowanie, rodzaj i skala mogłyby spowodować znaczące oddziaływanie w odniesieniu do środowiska, stanowić zagrożenia dla tego środowiska lub spowodować wystąpienie ryzyka dla zdrowia ludzi. Zasięg działań przewidzianych w PGN będzie ograniczał się do obszaru Gminy Trzciel. Zadania te nie wiążą się z nieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej. Wykonanie ich nie spowoduje istotnych zmian w środowisku, jak również nie wpłynie negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Planowane działania to termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE, wymiana oświetlenia, wykonanie barier ekologicznych, popularyzacja ruchu rowerowego i transportu ekologicznego. Ryzyko zagrożenia dla mieszkańców i środowiska zostanie zminimalizowane, poprzez działania informacyjne i edukację społeczeństwa, stosowanie bezpiecznych procedur, a nawet wykluczone z uwagi na bezpieczne i zgodne z prawem postępowanie.
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub trans granicznych -
Gmina Trzciel położona jest w odległości ok. 90 km od granicy kraju, a działania planowane w dokumencie mają zasięg lokalny, w związku, z czym nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska - realizacja działań wskazanych w PGN nie jest związana z możliwością wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z celami PGN zakłada się, że realizacja działań przedstawionych w PGN spowoduje korzyści dla środowiska i przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji.
 
3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko:
 
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu – na terenie Gminy Trzciel występują obszary (wymienione w pkc. 3b) o szczególnych właściwościach naturalnych, wrażliwe na oddziaływania, wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. Obiekty mające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego zostały określone w gminnej ewidencji zabytków. Istniejące przekroczenia norm jakości powietrza w mieście dotyczą zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz dwutlenkiem węgla, którego źródłem jest niska emisja z indywidualnych kotłowni oraz transportu.
Realizacja zadań przewidzianych w PGN nie wpłynie na stan obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, nie spowoduje także przekroczenia standardów jakości środowiska.
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym – na terenie Gminy znajduje się 11 pomników przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu: „17-Rynny Obrzycko-Obrzańskie” i „12 - Zbąszyńska Dolina Obry”, 6 użytków ekologicznych: „Wyspa na Jeziorze Młyńskim”, „Dwie  wyspy na  Jeziorze Lutol”, „Panowice”, „Nad Wielkim”, „Bagienka”, „Łąki nad Jeziorem Wielkim i Obrą”, 3 rezerwaty przyrody: „Rybojady”, „Jezioro Wielkie”, „Czarna droga” i Pszczewski Park Krajobrazowy. Gmina Trzciel zahacza o 3 obszary: PLH080001 Dolina Leniwej Obry, PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich i PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (obszar ptasi).
Realizacja założeń Programu nie wpłynie negatywnie na znajdujące się w granicach Gminy formy ochrony przyrody.
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020”.
Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-18 08:36:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-18 08:37:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-18 08:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony