ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
 
Kto może zmienić imię i nazwisko
- obywatel polski
- cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda)
- cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.
 
Zakres zmian
Zmianie może podlegać imię lub nazwisko.
Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona.
Zmiana imienia oznacza:
- zastąpienie wybranego imienia innym imieniem
- zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie
- dodanie drugiego imienia
- zmianę pisowni imienia lub imion
- zmianę kolejności imion.
Zmiana nazwiska oznacza zmianę:
- na inne nazwisko
- zmianę pisowni nazwiska
- zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Kiedy można zmienić imię lub nazwisko
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
2) na imię lub nazwisko używane,
3) na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie. Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie z szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia,
zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Ważne !
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

PROCEDURA
Postępowanie o zmianę i mienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska,
od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Organ właściwy
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic).

Wymagane dokumenty
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:
- dane osoby, której zmiana dotyczy:
  * imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe
  * numer PESEL, jeżeli został nadany
- imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
- adres do korespondencji wnioskodawcy
- uzasadnienie
- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna.
 
Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził ww. akty). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy.

Ważne !
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję).
 
Rozciągnięcie zmiany nazwiska rodziców na małoletnie dzieci
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę , chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska, wymagana jest jego zgoda.
Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka:
- osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą
- w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
- za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

Uwaga !
W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska:
- osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą
- w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
- za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

Opłata
Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w kwocie 37,00 zł.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób, osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzcielu
GBS Międzyrzecz o/ Trzciel
Nr konta: 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego.
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzcielu,
ul. Poznańska 22, pok. Nr 12
tel.: 95 7431 408

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zmianami)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:26:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22 12:28:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony