ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:- „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce.” Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:- „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:- „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2013-08-20 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2013-08-07 przez .

Treść:

Trzciel dnia 07.08.2013r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Trzciel zapytuje o możliwość świadczenia przez Państwa usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
 
„Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce.”
 
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
Przedmiotem inwestycji jest wykonywanie robót polegających na:
 1. Roboty przygotowawcze,
 2. Podbudowy,
 3. Nawierzchnie,
 4. Roboty wykończeniowe,
 5. Elementy ulic.
zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do zapytania ofertowego.
W zakres nadzoru inwestorskiego wchodzą roboty branży ogólnobudowlanej – drogowej.
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności:
 1. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 2. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za użycie w technologii robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 3. Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonywanych robót, sprawdzenia i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.
 4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do bieżącego informowania zamawiającego o przypadkach naruszenia zasad budowlanych lub powstania wad.
 5. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do kontroli wykonywanych robót i potwierdzenia ich na fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych.
 
Wypłata wynagrodzenia inspektora nadzoru będzie realizowana po odbiorze końcowym bez usterek nadzorowanych robót w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
Szacowana wartość robót wynosi:
Netto: 81 894,00 zł  
Brutto: 100 729,62 zł
 
Termin realizacji usługi: od 26 sierpnia 2013r. do 29 listopada 2013r.
Pisemne oferty z podaniem:
 1. pełnej nazwy i adresu wykonawcy,
 2. ceny oferty w wartości netto i brutto,
 3. wskaźnika procentowego od wartości nadzorowanych robót na podstawie którego określono cenę oferty,
 4. terminu realizacji usługi,
 5. terminu płatności za usługę,
 6. akceptacji zakresu obowiązków inspektora nadzoru wymienionych w zapytaniu ofertowym,
 7. terminu ważności oferty,
należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w miejscowości Brójce.”
w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel
do dnia 20 sierpnia 2013r. godz. 15.30
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania lub z innego ważnego powodu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony