ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: ..

Termin składania ofert / wniosków: 2013-01-15 15:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Trzcielu 66-320 Trzciel ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2013-01-08 przez Marcin Cichowski

Treść:

Trzciel dnia 08.01.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel.”
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-400, e-mail.: urzad@trzciel.pl
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Robert Jaszka
tel.: (95) 74-31-423,
 
II. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel
w następującym zakresie:
a)      Trzciel ulice: Dębowa, Grunwaldzka, Jagiełły, Klonowa, Koszykarska, Krótka, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Mickiewicza, Młyńska, os. Jana III Sobieskiego, os. Kolejowe, Plac Wolności, Plac Zjednoczenia Narodowego, Poprzeczna, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Wąska, Weteranów, Kościuszki i Sikorskiego – razem 6,23 km.
b)     Brójce ulice: 1 Maja, Strażacka, Cmentarna, Plac Wiosny Ludów, Słoneczna, Młyńska, Polna, część ul. Poznańskiej – razem 2,23 km.
c)      Pozostałe utwardzone oraz gruntowe drogi gminne na terenie Gminy Trzciel – razem 215 km.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Miasto Trzciel:
W zakresie usługi wykonawca winien wykonywać:
1. odśnieżanie ulic                                                                
2. zwalczanie śliskości                                                          
3. odśnieżenie ze zwalczeniem śliskości                              
Miejscowość Brójce:
1. odśnieżanie ulic                                                                
2. zwalczanie śliskości                                                         
3. odśnieżenie ze zwalczeniem śliskości                              
Dodatkowo pozostałe drogi gminne:
1. odśnieżanie pługiem śnieżnym                                                                
2. odśnieżanie równiarką                                                                              .
3. zwalczanie śliskości na drogach utwardzonych poza miejscowościami Trzciel i Brójce
 
Wykonawca każdorazowo będzie przystępował do akcji zimowego utrzymania dróg na wyraźne telefoniczne zlecenie osób uprawnionych przez zamawiającego w terminie do
1 godziny od otrzymania zlecenia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Do 31 grudnia 2013r.  
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1.   Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.   Oferta powinna zawierać:
a)      datę sporządzenia,
b)      pełną nazwę i adres wykonawcy,
c)      telefon kontaktowy,
d)     podpis wykonawcy,
e)      termin realizacji usługi tj. do 31.12.2013r.,
f)       termin płatności za usługę tj. 14 dni,
g)      termin ważności oferty,
h)      cenę oferty w wartości netto i brutto za:
Miasto Trzciel:
1.  za jednorazowe odśnieżanie ulic                                                            
2.  za jednorazowe zwalczanie śliskości                                                      
3.  za jednorazowe odśnieżenie ze zwalczeniem śliskości                           
Miejscowość Brójce:
1.  za jednorazowe odśnieżanie ulic                                                            
2.  za jednorazowe zwalczanie śliskości                                                      
3.  za jednorazowe odśnieżenie ze zwalczeniem śliskości                           
Dodatkowo pozostałe drogi gminne:
1. za odśnieżanie pługiem śnieżnym                                                            
2. za odśnieżanie równiarką                                                                         .
3. za zwalczanie śliskości poza miejscowościami Trzciel i Brójce               
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis:  „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Trzciel”.
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
 
VII. ODRZUCENIE OFERT
 
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 15 stycznia 2013r. godz. 15.30
   
           
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
 
1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena - 100%.
2.      Oferty złożone po  wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
3.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
 
X. DODATKOWE INFORMACJE
 
1.      Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.      Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
4.      Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana w całości po wykonaniu usługi w zakresie przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
XI. KARY UMOWNE
 
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
1.      Z tytułu odstąpienia od umowy - w wysokości 1 000,00 zł.
2.      Za niewykonanie lub niepełne wykonanie zleconej akcji zimowego utrzymania dróg
w wysokości 100% należnego wynagrodzenia brutto za każde niewykonanie lub niepełne wykonanie.
 
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
 
1.      Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
2.      Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
 
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania usługi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania.
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony