ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji – działka nr 128/1 w Starym Dworze.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji – działka nr 128/1 w Starym Dworze.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-08-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-08-23 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-08-08 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 08.08.2018r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji – działka nr 128/1 w Starym Dworze.
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2017 poz. 1579  z późn. zmianami).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji – działka
nr 128/1 w Starym Dworze w zakresie:
  1. Roboty przygotowawcze,
  2. Roboty ziemne,
  3. Uszczelnienie,
  4. Umocnienia,
  5. Roboty wykończeniowe.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót (stanowiący załączniki do zapytania ofertowego) w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 19 października 2018 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.                                      
 
                                                               Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
23 sierpnia 2018r. do godz. 1000 z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji – działka nr 128/1 w Starym Dworze”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2018r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 07.08.2018r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Trzciel dnia 24.08.2018r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 08.08.2018r. na:
 
„Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji – działka nr 128/1 w Starym Dworze.
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
„MELIO – BUD” Lucjan Półtorak, Chociszewo 9, 66-304 Brójce
 
Kwota oferty:
Netto: 47 705,09 zł
Brutto: 58 677,26 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
 61 222,51 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Przedsiębiorstwo Budowlane „MAJ” Anna Tadeusz, Palędzie
ul. Modrzewiowa 14, 62-070 Dopiewo
65 495,25 zł
2
Drew – Kos Dariusz Różycki, ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola
96 381,04 zł
3
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda, 64-214 Chobienice 12
73 772,24 zł
4
„MELIO – BUD” Lucjan Półtorak, Chociszewo 9, 66-304 Brójce
58 677,26 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Trzciela Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Trzciela Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 11:42:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 11:45:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-27 11:20:52
Artykuł był wyświetlony: 901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu