Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 530619-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-17 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-17 12:05:00

Ogłoszono dnia: 2019-03-29 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Ogłoszenie nr 530619-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.
 
Gmina Trzciel: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel, krajowy numer identyfikacyjny 21096689800000, ul. ul. Poznańska  22 , 66-320  Trzciel, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 74-31-400, e-mail robert.jaszka@trzciel.pl, faks 095 74-31-400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzciel.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.trzciel.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Gmina Trzciel, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu.
Numer referencyjny: GI.271.03.2019.R.J.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu na działce nr 58/2 obręb I, w tym: 1. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej: obejmować będzie ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 m p.p.t., ścian zewnętrznych oraz stropu nad ostatnią użytkową kondygnacją obiektu, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwiowej zewnętrznej, demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę pokrycia dachu. Funkcja, forma obiektu i układ funkcjonalny pomieszczeń i parametry kubaturowe obiektu nie zmienią się.Zakres prac w układzie kosztorysowym przedstawia się następująco: • Roboty przygotowawcze • Elewacja • Cokół • Ściana fundamentowa • Opaska • Dojścia do budynków • Wejście główne • Wejście wschodnie • Wejście wschodnie • Pochylnia dla niepełnosprawnych • Izolacja stropu nad II piętrem• Stolarka okienna • Instalacja c.o. • Oświetlenie komunikacji 2. Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu - Gimnazjum. Termomodernizacja w zakresie architektonicznym obejmować będzie ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 m p.p.t., ścian zewnętrznych oraz stropu nad ostatnią kondygnacją obiektu, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwiowej zewnętrznej oraz demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Funkcja, forma obiektu i układ funkcjonalny pomieszczeń i parametry kubaturowe obiektu nie zmienią się. Zakres prac w układzie kosztorysowym przedstawia się następująco: • Roboty przygotowawcze • Remont dachu - konstrukcja i pokrycie • Elewacja • Cokół • Ściana fundamentowa • Opaska • Izolacja stropu nad II piętrem• Stolarka okienna • Instalacja c.o. • Oświetlenie komunikacji 3. Roboty budowlane i montażowe - termomodernizacja Budynku Przedszkola. Termomodernizacja w zakresie architektonicznym obejmować będzie ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 m p.p.t., ścian zewnętrznych oraz stropu między kondygnacją 1-go piętra a poddaszem, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwiowej zewnętrznej, demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę pokrycia dachu. Zakres prac w układzie kosztorysowym przedstawia się następująco: • Roboty przygotowawcze • Elewacja • Cokół • Ściana fundamentowa • Opaska • Dojścia do budynków • Izolacja stropu nad II piętrem• Stolarka okienna • Instalacja c.o. • modernizacja węzła cieplnego, pompa ciepła na potrzeby CWU, montaż urządzeń i elektroniki systemu zarządzania energią (TIK). • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacją • Oświetlenie komunikacji 4. Roboty budowlane i montażowe - termomodernizacja Łącznika. Termomodernizacja w zakresie architektonicznym obejmować będzie ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 0,5 m p.p.t., ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwiowej zewnętrznej, demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę pokrycia dachu z papy. Funkcja, forma obiektu i układ funkcjonalny pomieszczeń i parametry kubaturowe obiektu nie zmienią się. Zakres prac w układzie kosztorysowym przedstawia się następująco: • Roboty przygotowawcze • Remont dachu konstrukcja i pokrycie • Elewacja • Cokół • Ściana fundamentowa • Opaska• Stolarka okienna • Instalacja c.o. • Oświetlenie komunikacji

II.5) Główny kod CPV: 45320000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45321000-3
45443000-4
45331000-6
43331100-7
45316000-5
45421000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 500 000,00 PLN. Jeżeli środki finansowe lub zdolność kredytowa zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu – jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: jednej roboty polegającej na termomodernizacji budynków o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto, W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości mniejszych wykonanych zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy: a) przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 4), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b)przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Załącznik nr 6) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
50 000 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 2.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalne od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W takim przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski/projektanta, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót, b) w przypadku, gdy realizacja robót według dokumentacji technicznej i STWiOR powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej po uzgodnieniu ich z projektantem sprawującym nadzór autorski, inspektorem nadzoru i akceptacji przez Zamawiającego, c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego. 2) Zmianie terminu zakończenia przedmiotu zamówienia: a) będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) spowodowane klęskami żywiołowymi (huragan, powódź, trzęsienie ziemi) – w tym przypadku termin zakończenia przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni kalendarzowych trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową, c)spowodowane przedłużającymi się procedurami na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych – w tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni kalendarzowych, o którą zostały wydłużone w stosunku do terminu przewidzianego w Kodeksie postępowania administracyjnego dla powyższych procedur, d) spowodowane koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) spowodowane brakiem możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3)Zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia i terminu zakończenia przedmiotu zamówienia: a) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji. 4)Zmianie podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 5)powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym przypadku: - zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający/Wykonawca otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający z oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT – do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6.Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 13.W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: a)danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b)danych teleadresowych, c)danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> W języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie projektu z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Uzyskanie dofinansowania (podpisanie umowy na dofinansowanie) planowane jest na miesiące kwiecień/maj 2019 r.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
--------------------------------------
Ogłoszenie nr 540071501-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.
 
Trzciel:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530619-N-2019
Data: 29/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trzciel, Krajowy numer identyfikacyjny 21096689800000, ul. ul. Poznańska  22, 66-320  Trzciel, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 74-31-400, e-mail robert.jaszka@trzciel.pl, faks 095 74-31-400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.trzciel.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2019-04-15, godz.10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-04-17, godz.12:00
 
-------------------------------------------------------
 
Trzciel dnia 11 kwietnia 2019r.
 
Znak sprawy: GI.271.03.2019.R.J.
 
 
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zmianami) zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu.
 
wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:
 
Pytanie 1:
Zwracam się z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących blachy trapezowej na daszki wejściowe. Brak danych jaka ma być grubość blachy i profil oraz kolor. Dodatkowo proszę jeszcze o informację jakie szerokie mają być parapety okienne?
Odpowiedź:
Zadaszenia należy wykonać z blachy trapezowej o grubości min. 0,6 mm w kolorze zbliżonym do kolorystyki pokrycia dachowego. Profilu nie określa się.
Ze względu na różne głębokości osadzenia stolarki okiennej szerokości podokienników należy każdorazowo dostosować.
 
Pytanie 2:
Ważność decyzji pozwolenia na budowę wygasły 31.12.2018 - proszę o wyjaśnienie czy zamawiający poczynił kroki i decyzja nadal jest w mocy.
Odpowiedź:
Decyzja pozwolenia na budowę jest w mocy, zgłoszenia budowlane są aktualne.
 
 
Pytanie 3:
Czy rozstaw istniejących gałązek grzejników jest taki sam jak projektowanych? Jeśli się różni, to wymiana grzejników wiąże się również z pracami dodatkowymi związanymi z przerabianiem i spawaniem wszystkich gałązek. Czy prace te należy doliczyć do wyceny?
Odpowiedź:
W przedmiarach robót zostało ujęte dostosowanie podejść do nowych grzejników.
 
Pytanie 4:
Zwracam się z zapytaniem związanym z przedmiarem, ponieważ przy budynku gimnazjum w dziale: „7. Izolacje stropu nad II piętrem" brak pozycji uwzględniającej izolację z membrany.
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem budowlanym pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu edukacyjnego w Trzcielu – Gimnazjum” w warstwach konstrukcyjnych P1 nie przewiduje się montażu dodatkowej membrany.
 
Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.
 
MODYFIKACJA SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:
 
I.     Modyfikacja SIWZ,  TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
 
W OPZ na końcu dodaje się pkt. 7 o następującej treści:
 „7. Dokumentacja uzupełniająca.
1. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów, urządzeń, znaki  towarowe, nazwy własne należy traktować jako wzorzec jakościowy w przedmiotowej dokumentacji.
2. W załączonej, niżej wymienionej „dokumentacji uzupełniającej” zawarte zostały parametry równoważności  (opisane za pomocą parametrów technicznych) dla materiałów i urządzeń,
o których mowa powyżej w pkt 1.
3. Na etapie realizacji Wykonawca uprawniony będzie do stosowania urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż to zostało opisane, za pomocą parametrów technicznych,
w „dokumentacji uzupełniającej”.
4. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Przedszkole – stanowi Załącznik nr 19 do OPZ
5. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Szkoła Podstawowa – stanowi Załącznik nr 20 do OPZ
6. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Przedszkole w zakresie węzła cieplnego – stanowi Załącznik nr 21 do OPZ
7. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Łącznik – stanowi załącznik nr 22 do OPZ
8. Dokumentacja uzupełniająca do Projektu budowlanego – Gimnazjum – stanowi załącznik nr 23 do OPZ.”
 
II. Modyfikacja SIWZ,  TOM I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1. W TOM I – IDW skreśla się treść pkt. 17.1. o następującym  brzmieniu:
„17.1.  Oferty powinny być złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w sekretariacie (biuro 2) w terminie do 15 kwietnia 2019 r. do godziny 10:00.
17.2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad.”
i zastępuje następująca treścią:
„17.1.  Oferty powinny być złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w sekretariacie (biuro 2) w terminie do 17 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00.
17.2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad.”
 
---------------------------------------
GI.271.03.2019.R.J.                                                                                 Trzciel, 17.04.2019 r.
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert w postępowaniu na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu” odbyło się w dniu 17.04.2019r. o godz. 12:05.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 4 174 004,00 PLN brutto.
Oferty złożyli:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty
Brutto [zł]
Termin wykonania
Okres gwarancji
1
 
UB Szałata sp. z o.o. ul. Niegolewskich 10/7
60-232 Poznań
4 982 123,89
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r.
Okres gwarancji 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego
2
SOLID Andrzej Kłysz
ul. Partyzancka 4/2
66-200 Świebodzin
4 819 432,30
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r.
Okres gwarancji 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego. 
3
RM PROINVEST
Sp.  z o.o.
ul. Zjednoczenia 118 „B”
65-001 Zielona Góra
4 646 581,63
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r.
Okres gwarancji 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego. 
4
Zakład Ogólnobudowlany
TADBUD Józef Żybura, Chwalęcice
ul. Lotniskowa 8
66-415 Kłodawa
4 627 074,52
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r.
Okres gwarancji 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego. 
5
Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak
ul. Świętojańska 7
64-310 Lwówek
4 910 141,84
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r.
Okres gwarancji 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego. 
6
Zakład Usługowo -Handlowy Jan Janik
ul. Wolsztyńska 23
66-110 Babimost
4 269 050,37
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r.
Okres gwarancji 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego. 
7
Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH sp. z o.o.
64-400 Międzychód
5 367 814,99
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r.
Okres gwarancji 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego. 
8
Zakład Ogólnobudowlany  Janusz Borowiak
ul. Wypoczynkowa 5
Wytomyśl
64-300 Nowy Tomyśl
4 612 543,06
Termin wykonania do dnia 30.09.2020r.
Okres gwarancji 60 miesięcy od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego. 
 
--------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-29 14:23:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-29 14:31:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10 14:27:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6886 raz(y)