ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach.” Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach.”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-02-12 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-02-12 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-01-25 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 25.01.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2017 poz. 1579  z późn. zmianami).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych naprawczych w budynku mieszkalnym przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach zgodnie z decyzją PINB w Międzyrzeczu znak: SI-7356-12/2016 z dnia 29.10.2018r. gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Pokrycie dachowe.
  2. Więźba dachowa.
  3. Instalacja deszczowa.
  4. Instalacja odgromowa.
  5. Komin.
  6. Stropy
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w decyzji PINB w Międzyrzeczu znak: SI-7356-12/2016 z dnia 29.10.2018r. oraz przedmiarze robót (stanowiących załączniki do zapytania), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 15 czerwca 2019 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
12 lutego 2019r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2019r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 24.01.2019r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
----------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 27.02.2019r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 25.01.2019r. na:
 
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Zakład Blacharsko – Dekarsko – Budowlany Antoni Hirt,
Grójec Wielki 26, 64-214 Chobienice
 
Kwota oferty:
Netto: 108 731,34 zł  
Brutto: 117 429,85 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Zakład Blacharsko – Dekarsko – Budowlany Antoni Hirt,
Grójec Wielki 26, 64-214 Chobienice
117 429,85 zł
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony