ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-06-04 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-06-04 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro nr 2 ( sekretariat) Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2019-05-17 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 17.05.2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zmianami).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łagowcu, gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Roboty izolacyjne.
  2. Podłogi i posadzki.
  3. Roboty dekarskie.
  4. Opaska przy budynku.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót (stanowiący załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 30 września 2019 roku.
 
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
04 czerwca 2019r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 czerwca 2019r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 16.05.2019r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
------------------------------------------------
Trzciel dnia 05.06.2019r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.05.2019r. na:
 
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Gajewski,
ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel
 
Kwota oferty:
Netto: 20 989,11 zł  
Brutto: 25 816,61 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
27 000,00 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Gajewski, ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel
25 816,61 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 14:19:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 14:20:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24 08:41:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony