ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Gmina Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiDrukuj informację Zamówienie publiczne: Gmina Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Szczegóły informacji

Gmina Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 624890-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-04 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-12-04 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Trzcielu, biuro nr 2

Ogłoszono dnia: 2019-11-20 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Ogłoszenie nr 624890-N-2019 z dnia 2019-11-20 r.
 
Gmina Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel, krajowy numer identyfikacyjny 21096689800000, ul. ul. Poznańska  22 , 66-320  Trzciel, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 74-31-400, e-mail robert.jaszka@trzciel.pl, faks 095 74-31-400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzciel.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.trzciel.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.trzciel.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Numer referencyjny: GI.271.07.2019.R.J
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel w zakresie: I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu (Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum). Dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję, zezwolenie lub koncesję na wykonywanie określonej działalności, tj. krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zmianami).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca wykonał lub wykonuje usługi polegające na transporcie drogowym osób o łącznej wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto w ciągu jednego roku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Licencja, zezwolenie lub koncesja na wykonywanie określonej działalności, tj. krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zmianami). 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: • zmiany powszechnie obowiązującego prawa, która w sposób istotny wpłynie na zasady wykonywania przedmiotu zamówienia, • zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług, • odstąpienia na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, • wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2) zmiana podwykonawców, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji zamawiającego, 3) zmiany w sposobie dokonywania płatności i rozliczania, 4) rezygnacji przez zamawiającego z części usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu (Przedszkole i Szkoła Podstawowa)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba dowożonych dzieci 80, a w tym: Lutol Mokry – Trzciel: 18 Jasieniec (Leśniczówka) – Trzciel: 6 Siercz – Trzciel: 31 Żydowo – Trzciel: 9 Sierczynek – Trzciel: 11 Jasieniec DPS: 0 Świdwowiec – Trzciel: 5 Dotychczasowe trasy dowozu i odwozu: a) Trzciel – Lutol Mokry: 6 x 7 km = 42 km b) Trzciel – Siercz: 4 x 12 km = 48 km c) Trzciel – Siercz (przez Żydowo): 2 x 15 km = 30 km RAZEM w ciągu 1 dnia: 120 km Zastrzega się, że dotychczasowe trasy dowozu mogą ulec zmianie w trakcie realizacji usługi. Dopuszcza się przyjęcie innych tras dowozu niż dotychczasowe pod warunkiem rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż o godz. 7.00. Godzina rozpoczęcia zajęć w Przedszkolu i Szkole Podstawowej Trzcielu – 8.00. Orientacyjne godziny odwozu dzieci po zajęciach szkolnych: a) kierunek Siercz: godz. 13.20 oraz godz. 14.45 b) kierunek Lutol Mokry: godz. 12.40 oraz godz. 14.20 Dopuszcza się w ramach usługi wprowadzenie systemu biletów miesięcznych. Zamawiający wymaga aby środki transportu były ubezpieczone łącznie z osobami korzystającymi z usługi. Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił osobę opiekuna w autobusie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach (Przedszkole i Szkoła Podstawowa)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba dowożonych dzieci: 137, a w tym: Stary Dwór – Brójce: 32 Łagowiec – Brójce: 20 Lutol Suchy – Brójce: 26 Panowice – Brójce: 11 Chociszewo – Brójce: 45 Lutol Suchy (Stacja PKP) – Brójce: 3 Dotychczasowe trasy dowozu i odwozu: a) Brójce – Stary Dwór – Łagowiec - Panowice –Lutol Suchy – Lutol Suchy Stacja Kolejowa – Chociszewo – Lutol Suchy – Brójce: 2 x 27 km = 54 km b) Brójce – Stary Dwór – Łagowiec - Panowice – Lutol Suchy – Chociszewo – Lutol Suchy – Brójce: 3 x 21 km = 63 km RAZEM w ciągu 1 dnia: 117 km Zastrzega się, że dotychczasowe trasy dowozu mogą ulec zmianie w trakcie realizacji usługi. Dopuszcza się przyjęcie innych tras dowozu niż dotychczasowe pod warunkiem rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż o godz. 7.00. Godzina rozpoczęcia zajęć w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Brójcach – 8.15. Orientacyjne godziny odwozu dzieci po zajęciach szkolnych: a) Brójce – Stary Dwór – Łagowiec - Panowice –Lutol Suchy – Chociszewo: godz. 13.00 oraz godz. 15.35 b) kierunek Brójce – Stary Dwór – Łagowiec - Panowice –Lutol Suchy – Lutol Suchy Stacja Kolejowa - Chociszewo: godz. 14.00 Wskazane jest aby dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach odbywał się autobusem o co najmniej 70 miejscach. Dopuszcza się w ramach usługi wprowadzenie systemu biletów miesięcznych. Zamawiający wymaga aby środki transportu były ubezpieczone łącznie z osobami korzystającymi z usługi. Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił osobę opiekuna w autobusie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
-----------------------------------------------------
Trzciel, dnia 04.12.2019r.
 
Znak sprawy: GI.271.07.2019.R.J
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie
Gminy Trzciel”
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Trzciel informuje:
W dniu 04.12.2019r. o godzinie 10:15 dokonano otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
„Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.”
 
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
189 827,14 zł brutto, a w tym I część: 87 106,76 zł, II część: 102 720,38 zł
 
Łącznie wpłynęły 2 oferty zgodnie z poniższym zestawieniem.
Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
Wszystkie oferty zostały złożone w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel – część I:
Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu (Przedszkole i Szkoła Podstawowa)”
 
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego netto za jeden dzień wykonania usługi
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego brutto za jeden dzień wykonania usługi
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.,
ul. Podmiejska 20,  66-400 Gorzów Wlkp.
555,56 zł
600,00 zł
01.01.2020r. – 31.12.2020r.
Nie dotyczy
30 dni
 
Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel – część II:
Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach (Przedszkole i Szkoła Podstawowa)”
 
  
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego netto za jeden dzień wykonania usługi
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego brutto za jeden dzień wykonania usługi
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatności
2
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. ul. Jana z Kolna 2A, 65-014 Zielona Góra
629,63 zł
680,00 zł
01.01.2020r. – 31.12.2020r.
Nie dotyczy
30 dni
 
----------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 12 grudnia 2019r.
 
Znak sprawy: GI.271.07.2019.R.J.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
            Gmina Trzciel zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.”
W zakresie I części postępowania tj. Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu (Przedszkole i Szkoła Podstawowa)
wybrano ofertę nr 1 tj.
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.,
ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 60%  oraz TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY – 40%
 
Cena oferty netto za 1 dzień świadczenia usługi:  555,56 zł
Cena oferty brutto za 1 dzień świadczenia usługi: 600,00 zł
Termin płatności faktury – 30 dni
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
OFERTA NR 1 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.,
                             ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Nr oferty
Punktacja w kryterium
– Cena 60%
Punktacja w kryterium – Termin płatności faktury – 40%
Łączna punktacja
1
60 pkt
40 pkt
100 pkt
 
 
W zakresie II części postępowania tj. Dowóz dzieci do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach (Przedszkole i Szkoła Podstawowa)
wybrano ofertę nr 2 tj.
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 2A, 65-014 Zielona Góra
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza nie podlegająca odrzuceniu, otrzymała największą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny tj.  CENA – 60%  oraz TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY – 40%
 
Cena oferty netto za 1 dzień świadczenia usługi:  629,63 zł
Cena oferty brutto za 1 dzień świadczenia usługi:  680,00 zł
Termin płatności faktury – 30 dni
 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty:
OFERTA NR 2 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. ul. Jana
                             z Kolna 2A, 65-014 Zielona Góra
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Nr oferty
Punktacja w kryterium
– Cena 60%
Punktacja w kryterium – Termin płatności faktury – 40%
Łączna punktacja
2
60 pkt
40 pkt
100 pkt
 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie dotyczy
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
Nie dotyczy
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-20 10:25:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 10:26:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-17 18:58:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony