ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.” Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-06 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-06 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2021-06-21 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 21.06.2021r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320).  
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i zdeponowanie na składowisku wyrobów zawierających azbest z następujących nieruchomości:
Lp.
Adres nieruchomości
Zakres prac
Ilość wyrobów zawierających azbest
m2
Mg
1
2
5
6
7
1.
Budynek mieszkalno – hotelowo – usługowy w miejscowości Brójce, ul. Sportowa 7
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
100
1,700
2.
Budynki gospodarcze w miejscowości Siercz, nr 19
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
350
5,950
3.
Budynki gospodarcze w miejscowości Łagowiec, nr 20
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
300
5,100
4.
Budynek mieszkalny w miejscowości Świdwowiec nr 31a
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
200
3,400
5.
Miejscowość Lutol Mokry nr 18
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
100
1,700
6.
Miejscowość Brójce,
ul. Świebodzińska 46
(azbest składowany na
ul. Żwirowej)
 
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
100
1,700
7.
Miejscowość Trzciel,
ul. Zbąszyńska 5A
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
90
1,530
8.
Miejscowość Chociszewo, nr 21
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
22
0,374
9.
Miejscowość Trzciel,
ul. Plac Wolności 10
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
30
0,510
10.
Miejscowość Brójce,
ul. Młyńska 3
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
100
1,700
11.
Miejscowość Brójce,
ul. Słoneczna 5
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
60
1,020
12.
Miejscowość Brójce,
ul. Słoneczna 4
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
65
1,105
13.
Miejscowość Brójce,
ul. Słoneczna 6
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
80
1,360
14.
Miejscowość Stary Dwór, nr 63/7
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
30
0,510
15.
Miejscowość Łagowiec, nr 35
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
140
2,380
16.
Miejscowość Brójce,
ul. Cmentarna 4
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
60
1,020
17.
Miejscowość Trzciel,
ul. Lipowa 40
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
50
0,850
18.
Miejscowość Panowice, nr 2
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
160
2,720
19.
Miejscowość Lutol Mokry, nr 35
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
15
0,255
 
RAZEM
 
2 052 m2
34,884 Mg
 
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany opisie do zapytania ofertowego z dnia 21.06.2021r. (stanowiącego załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                       
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
06 lipca 2021r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lipca 2021r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 21.06.2021r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana
w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia, zaoferowania w ofercie ceny za usunięcie azbestu w zakresie: rozbiórki pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem lub materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu, na poziomie uniemożliwiającym Gminie Trzciel pozyskanie maksymalnego dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW (maksymalny poziom ceny brutto: 700,00 zł/Mg) lub z innego ważnego powodu.
---------------------------
Trzciel dnia 07.07.2021r.
 
 
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 21.06.2021r. na:
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”
 
informuje, że postępowanie zostaje unieważnione.
 
Powód unieważnienia:
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego najkorzystniejsza oferta zawierała ceny za usunięcie azbestu w zakresie: rozbiórki pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem oraz materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu, na poziomie uniemożliwiającym Gminie Trzciel pozyskanie maksymalnego dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW (maksymalny poziom ceny brutto: 700,00 zł/Mg).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-21 13:35:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-21 13:35:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07 08:44:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony