ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.” Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-04 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-04 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2022-07-20 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 20.07.2022r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079)   
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i zdeponowanie na składowisku wyrobów zawierających azbest z następujących nieruchomości:
 
 
 
 
 
Lp.
 
 
 
 
Adres nieruchomości
 
 
 
 
Zakres prac
 
 
 
 
Ilość wyrobów zawierających azbest
m2
Mg
1
2
5
6
7
1.
Budynki gospodarcze w miejscowości Siercz, nr 19
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
250
4,250
2.
Budynki gospodarcze w miejscowości Rybojady, nr 13
Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem
45
0,765
3.
Miejscowość Siercz nr 19
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
100
1,700
4.
Miejscowość Lutol Suchy nr 1
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
11
0,187
5.
Miejscowość Łagowiec nr 28
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
53
0,901
6.
Miejscowość Rybojady nr 26
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
130
2,210
7.
Miejscowość Trzciel,
ul. Zbąszyńska 8
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
40
0,680
8.
Miejscowość Trzciel,
ul. Plac Zjednoczenia Narodowego 18
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
50
0,850
9.
Miejscowość Trzciel,
ul. Łąkowa 9
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
60
1,020
10.
Miejscowość Trzciel,
ul. Poznańska 27/2
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
2
0,034
11.
Miejscowość Łagowiec nr 47
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
120
2,040
12.
Miejscowość Panowice nr 17 A
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
300
5,100
13.
Miejscowość Stary Dwór nr 58
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
39
0,663
14.
Miejscowość Stary Dwór nr 2
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
180
3,060
15.
Miejscowość Siercz nr 56
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
130
2,210
16.
Miejscowość Chociszewo 52
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
30
0,510
17.
Miejscowość Stary Dwór 1
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
30
0,510
18
Miejscowość Panowice 13b/3
Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu
53
0,901
 
RAZEM
 
1 623 m2
27,591 Mg
 
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany opisie do zapytania ofertowego z dnia 20.07.2022r. (stanowiącego załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 07 września 2022 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                       
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
04 sierpnia 2022r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2022r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 20.07.2022r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia, zaoferowania w ofercie ceny za usunięcie azbestu w zakresie: rozbiórki pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem lub materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu, na poziomie uniemożliwiającym Gminie Trzciel pozyskanie maksymalnego dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW (maksymalny poziom ceny brutto: 700,00 zł/Mg) lub z innego ważnego powodu.
------------------------
Trzciel dnia 05.08.2022r.
 
INFORMACJA O ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.07.2022r. na:
 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”
 
informuje, że postępowanie zostaje unieważnione.
 
Powód unieważnienia:
W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego najkorzystniejsza oferta zawierała ceny za usunięcie azbestu w zakresie: rozbiórki pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem oraz materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych – unieszkodliwienie bez demontażu, na poziomie uniemożliwiającym Gminie Trzciel pozyskanie maksymalnego dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW (maksymalny poziom ceny brutto: 700,00 zł/Mg).
 
Oferty złożone w postępowaniu zapytania ofertowego:
  1. Logistyka Odpadów – Realizacje sp. z o.o., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko Biała
a) Rozbiórka pokrycia dachowego – unieszkodliwienie z demontażem:
netto: 20,40 zł/m2  tj. brutto:  22,03 zł/m2 
netto: 1 200,00 zł/Mg  tj. brutto: 1 296,00 zł/Mg 
b) Materiały budowlane zawierające azbest zgromadzone na działkach gruntowych –
     unieszkodliwienie bez demontażu:
netto: 17,00 zł/m2  tj. brutto: 18,36 zł/m2 
netto: 1 000,00 zł/Mg  tj. brutto: 1 080,00 zł/Mg 
Całkowita cena oferty netto: 28 594,00 zł
Całkowita cena oferty brutto: 30 881,52 zł
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-20 12:38:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-20 12:39:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-05 13:17:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony