ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00494454/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-01-25 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-01-25 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-12-14 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

2022/BZP 00494454/01
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Poznańska 22
1.5.2.) Miejscowość: Trzciel
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 957431400
1.5.8.) Numer faksu: 957431400
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Trzcielu.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6d52ee7-77b3-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494454
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018200/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.10 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.trzciel.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniporlal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, adres
email: urzad@trzciel.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniporlal.uzp.gov.pl/
 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap. gov.pl/wps/portal
 poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji – z wyłączeniem składania ofert – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Dopuszcza się komunikację pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej poprzez skrzynkę mailową Wykonawcy i skrzynkę mailową Zamawiającego urzad@trzciel.pl.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
6. Dokumenty, oświadczenia i informacje sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2070), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (nie dotyczy składania ofert), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub postępowania. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert) na adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 9 powyżej adres email (nie dotyczy składania oferty).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, urzad@trzciel.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@trzciel.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.” prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.12.2022.R.J.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ramach zadania w planuje się przebudowę obiektu w zakresie:
a) zmiana technologii oczyszczania ścieków za pomocą reaktorów SBR, gdzie w biologicznym reaktorze sekwencyjnym przebiegać będą podstawowe procesy biologicznego oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego z biologiczną redukcją azotu i fosforu.
b) uporządkowanie gospodarki osadowej za pomocą komór ATSO (autotermiczna tlenowa stabilizacja osadu) gdzie w komorach prowadzony będzie proces autotermicznej, termofilowej stabilizacji osadu nadmiernego, a następnie w pełni ustabilizowany osad zostanie odwodniony na prasie talerzowo-śrubowej i przygotowany do zagospodarowania w rolnictwie jako nawóz.
oraz rozbudowę obiektu polegającą na budowie budynków i obiektów towarzyszących.
W zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
Branża architektoniczno - konstrukcyjna:
a) roboty przygotowawcze – rozbiórkowe,
b) wielokomorowy reaktor SBR z budynkiem techniczno – socjalnym,
c) przebudowa istniejącego reaktora o konstrukcji stalowej,
d) wykonanie ściany maskującej,
e) wiata na osad odwodniony,
f) płyta fundamentowa biofiltra,
g) płyta fundamentowa stacji kontenerowej,
h) płyta pod przeciwpożarowy zbiornik wodny,
i) budynek techniczno – socjalny.
Branża sanitarna:
a) sieci zewnętrzne,
b) stacja zlewcza ścieków,
c) pompownia główna,
d) SBR 1 ze zbiornikiem retencyjnym,
e) SBR 2 technologia,
f) komora osadu nadmiernego,
g) reaktory osadowe,
h) budynek obsługowy – technologia,
i) istniejący budynek techniczny,
j) biofiltr,
k) wiata magazynowa osadu,
l) studzienka pomiarowa,
m) punkt automatycznego poboru próbek,
n) rozruch i szkolenia.
Branża elektryczna:
a) instalacje zewnętrzne,
b) budynek techniczno – socjalny,
c) wiata osadu odwodnionego,
d) budynek techniczny – pomieszczenie dmuchaw,
e) budynek wielokomorowy, reaktor SBR 1, reaktor SBR 2,
f) automatyka obiektu.
Branża drogowa:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) podbudowa, nawierzchnia, elementy ulic,
d) regulacje, zabezpieczenia,
e) roboty wykończeniowe.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: dokumentacji technicznej (projekt budowlany i projekt techniczny) (stanowiącej załącznik do specyfikacji), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (stanowiących załącznik do specyfikacji), oraz przedmiarach robót (stanowiących załączniki do specyfikacji), w oparciu o które to dokumenty należy wykonać przedmiot zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (zadanie) w zakresie budowy, przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków o minimalnej wartości 5 000 000,00 zł brutto.
b) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:
• Jedną osobę w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub posiadającego odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
• Jedną osobę w charakterze kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającego odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
• Jedną osobę w charakterze kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającego odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
• Jedną osobę w charakterze kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub posiadającego odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania według załącznika nr 2a do SWZ.
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według załącznika nr 2b do SWZ
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych
podmiotów, wg załącznika nr 3 do SWZ
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni Wykonawcy,
określające zakres jaki wykona każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym wg załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie składa
pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Dokument wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 11 ust. 2 pkt b - d SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Lubuski Bank Spółdzielczy Międzyrzecz nr 23 8367 0000 0060 0255 6000 0009 z dopiskiem „wadium”.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy złożyć jej oryginał w postaci elektronicznej.
5. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania ofertą.
6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania.
7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w punkcie 16.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 14.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w
przypadkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących
załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-11 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem ESP: /5inh1w2t9e/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-11 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-09
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych
---------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.12.2022
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Poznańska 22
1.4.2.) Miejscowość: Trzciel
1.4.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.4.7.) Numer telefonu: 957431400
1.4.8.) Numer faksu: 957431400
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00518643
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-28
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00494454
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP
Przed zmianą:
2022/BZP 00018200/04/P
Po zmianie:
2022/BZP 00018200/05/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2023-01-11 13:00
Po zmianie:
2023-01-20 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2023-01-11 14:00
Po zmianie:
2023-01-20 14:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2023-02-09
Po zmianie:
2023-02-18
--------------------------------------
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.01.2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Poznańska 22
1.4.2.) Miejscowość: Trzciel
1.4.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.4.7.) Numer telefonu: 957431400
1.4.8.) Numer faksu: 957431400
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00024448
2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-11
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00494454
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2023-01-20 13:00
Po zmianie:
2023-01-25 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2023-01-20 14:00
Po zmianie:
2023-01-25 14:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2023-02-18
Po zmianie:
2023-02-23
---------------------------------
Trzciel dnia 11 stycznia 2023r.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
 
Znak sprawy: GI.271.12.2022.R.J.
 
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.”
 
wpłynęły następujące pytania:
 
Pytanie 1:
Wzór umowy zakłada tylko dwie płatności, z których druga (ostatnia) powinna wynosić min. 50% wartości umowy. Dodatkowo odbiór końcowy ma charakter bezusterkowy tj. nie dopuszcza nawet drobnych usterek, które nie maja wpływu na funkcjonowanie obiektu. Takie warunki powodują, nie tylko wysokie koszty finansowania realizacji umowy przez Wykonawcę, ale stwarzają dla Wykonawcy poważne i trudne do zaakceptowania ryzyko odsuwania w czasie zapłaty połowy wynagrodzenia. Tym bardziej, że okres realizacji wynosi nie kilka miesięcy, ale nawet 500 dni.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem:
  1. o wprowadzenie płatności częściowych w cyklu miesięcznym lub co najmniej dwumiesięcznym;
  2. o dopuszczenie do odbioru końcowego usterek o charakterze nieistotnym tj. nie limitujących prawidłowej pracy oczyszczalni;
Wyżej proponowane zmiany, w zasadniczy sposób obniżą ryzyka kontraktowe, jak również bez wątpienia przyczynią się do zwiększenia liczby ofert i obniżenia ich wartości. Wg naszej wiedzy, płatności w cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym nie są sprzeczne z regulaminem programu „Polski Ład”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne w tym temacie w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 7 do SWZ. Ponadto pragniemy zauważyć, że termin realizacji inwestycji 500 dni jest terminem maksymalnym i oczywiście dopuszcza się wykonanie zadania w terminie krótszym w zależności od możliwości Wykonawcy.
 
Pytanie 2:
W czyjej gestii leży utylizacja zawartości zbiorników tj. poletek osadowych, reaktora SBR I (stalowego), zbiornika PIX, osadnika wtórnego przerobionego na komorę osadu nadmiernego. Czy Wykonawca ma przyjąć wycenę dot. opróżnienia i utylizacji zawartości w/w zbiorników czy Zamawiający wykona to we własnym zakresie w porozumieniu z Wykonawcą dot. terminów.
Odpowiedź:
Opróżnienie zbiorników, ich oczyszczenie oraz utylizacja znajdujących się w nich osadów i ścieków leży w gestii Wykonawcy. Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić powyższy zakres prac.  Ponadto prace budowlane wykonywane na terenie oczyszczalni ścieków należy wykonywać w sposób nie naruszający poprawności funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
 
Pytanie 3:
Dokumentacja projektowa branży drogowej opisuje wykonanie podbudowy o gr. 25 cm pod drogi wewnętrzne na obiekcie oczyszczalni ścieków, natomiast przedmiar nie zawiera tej pozycji. Prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć do wyceny wykonanie i ustabilizowanie podłoża pod drogi wewnętrzne.
Odpowiedź:
Tak, Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić wykonanie i ustabilizowanie podłoża pod drogi wewnętrzne.
 
 
 
Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, że reaktor SBR I (stalowy) nie będzie zawierał przykrycia.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa swym zakresem nie zawiera wykonania przykrycia reaktora biologicznego SBR I (stalowy).
 
Pytanie 5:
Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę w zakresie materiałów okładzin ścian wewnętrznych i podłóg remontowanych obiektów (płytki gresowe w dokumentacji) na żywiczne posadzki przemysłowe, antypoślizgowe oraz tynki żywiczne w kolorze do ustalenia z Inwestorem ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
 
Pytanie 6:
Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 14.2 podpunkt 4)a) SWZ
Z:
„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (zadanie) w zakresie budowy, przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków o minimalnej wartości 5 000 000,00 zł brutto.”
Na:
„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (zadanie) w zakresie budowy, przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków o minimalnej wartości 4 000 000,00 zł brutto.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 14 SWZ.
 
Pytanie 7:
Prosimy o zmianę okresu punktowanej gwarancji z maksymalnego okresu gwarancji 60 miesięcy na maksymalny okres gwarancji, który zostanie uwzględniony do oceny ofert 48 miesięcy. Wydłużona gwarancja powoduje wzrost kosztów inwestycji dla Zamawiającego, ponieważ producenci i dostawcy urządzeń doliczają ten koszt do ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ dotyczące maksymalnego okresu gwarancji.
 
Pytanie 8:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków oczyszczonych i pozwolenia na budowę w przedmiotowym temacie.
Odpowiedź:
W załączeniu do wyjaśnień do SWZ pozwolenie wodnoprawne znak: OS.6341.3.12.2015.JA z dnia 06.08.2015r. oraz pozwolenie na budowę nr 204.2022 z dnia 14.07.2022r.
 
Pytanie 9:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację postanowienia §15 ust. 3 ppkt 1) oraz 5) wzoru umowy – załącznik nr 7 do SWZ z uwagi na fakt, iż poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na poziomie powyżej 20% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty jest nierealny do osiągniecia przez każdą ze Stron, co daje podstawę do twierdzeń, iż przedmiotowy zapis jest zapisem abstrakcyjnym oraz oderwanym od aktualnych poziomów zmiany cen materiałów lub kosztów w budownictwie.
Wykonawca wskazuje, iż średni wzrost kosztów ceny materiałów lub kosztów w branży budowlanej w roku 2022 ukształtował się na poziomie 11% .
W konsekwencji powyższego Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji w/w postanowienia wzoru umowy oraz o określenie zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na poziomie 5% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty.
Jednocześnie, posiłkując się stanowiskiem Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej opracowanie pt. „Zmiana Umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen” – pragniemy przytoczyć fragment, który z naszego punktu widzenia stanowi podstawę do zachowania równowagi w procesie gospodarczym zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego „Niedokonanie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy może nie tylko poważnie zachwiać równowagą ekonomiczną stron na niekorzyść wykonawcy, ale częstokroć może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zamawiającego, tj. do skutków mniej korzystnych niż stosowna zmiana umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia sposób waloryzacji wynagrodzenia umownego. Stosowne zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone w załączniku nr 7 do SWZ – projekt umowy w § 1, § 14,
§ 15 i § 16 oraz w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. 19 i pkt. 27. Zmienione dokumenty w tym zakresie stanowią załącznik do wyjaśnień do SWZ.
 
Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja geologiczna została sporządzona zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ma świadomość obciążających go badań sprawdzających w powołanym zakresie, jednakże wykonanie robót w sytuacji odmiennych niż wskazane w dokumentacji pierwotnej warunków gruntowych jest elementem ryzyka niemożliwym do ustalenia i wyceny. W konsekwencji wykonawca zwraca się z prośba o potwierdzenie, iż odmienne od ujętych w dokumentacji pierwotnej warunki gruntowo - wodne będą stanowiły podstawę do zmiany wynagrodzenia umownego.
Odpowiedź:
Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które szczegółowo wymieniono w opracowaniu, przez laboratorium z uprawnionym geologiem. Badania wykonano na obszarze zagospodarowanym w postaci działającej oczyszczalni ścieków, w miejscach do których był możliwy dostęp. Nie obejmują swoim zakresem rozpoznania sposobu posadowienia i konstrukcji obiektów istniejących, instalacji i infrastruktury technicznej. Wykonawca musi mieć świadomość, że teren, na którym prowadzone były badania i będzie wykonywana inwestycja nie jest terenem w całości naturalnym tzn. podłoże mogło być wielokrotnie przeobrażane na potrzeby budowy lub zakładu. W załączeniu do wyjaśnień opinia geotechniczna.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia odmiennych od ujętych w dokumentacji pierwotnej warunków gruntowo – wodnych, będzie to stanowiło podstawę do zmiany wynagrodzenia umownego.
 
 
Pytanie 11:
Mając na uwadze zapis §11 Załącznika nr 7 do SWZ -wzór umowy Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu §11 Umowy dotyczącego gwarancji jakości i rękojmi za wady w podziale na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, tj.:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres miesięcy ………. oraz na materiały i urządzenia na okres ……….. miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż [_] miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy przez Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – wzór umowy.
 
Pytanie 12:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie do zapisów umownych terminu w jakim Zamawiający będzie zobowiązany do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla zadania inwestycyjnego zgodnie z §3 ust. 6 Załącznika nr 7 do SWZ – wzór umowy.
Zatwierdzenie, bowiem w/w dokumentu jest kluczowym elementem dla należytego planowania inwestycji, wobec terminów zakreślonych przez Zamawiającego, a także wymogów Zamawiającego, co do stosowania narzędzi planowania.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia §3 ust. 6 Załącznika nr 7 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:
 
Pytanie 13:
Czy Zamawiający wystąpił do dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunków przyłączeniowych w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania do 124 kW? Jeśli warunki przyłączeniowe są wydane prosimy o ich udostępnienie w celu prawidłowej wyceny.  
Odpowiedź:
Zamawiający nie wystąpił do dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunków przyłączeniowych w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania do 124 kW z uwagi na brak konieczności ponoszenia niepotrzebnych kosztów na chwilę obecną. Wystąpienie nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
 
Pytanie 14:
Czy w przypadku braku warunków technicznych, Zamawiający uzna koszty wybudowania nowego transformatora jako roboty dodatkowe?  
Odpowiedź:
Tak
 
Pytanie 15:
Prosimy o określenie typu dekantera oraz jego parametrów technicznych  
Odpowiedź:
Typ dekantera:  dekanter pionowy do grawitacyjnego odprowadzania ścieków oczyszczonych o średnica Dn315mm, 
Parametry dekantera:
a) materiał: * rura spustowa z tworzywa sztucznego (PCV, PE)
b) miech gumowy z wysokiej jakości gumy wzmocniony aramidem (kevlarem):
* zapewnia szczelność oraz prawidłową pracę urządzenia spustowego,
* zamyka otwory przelewowe,
* wymagane ciśnienie utrzymywane jest przez układ sterowania współpracujący  z kompresorem,
* przymocowany ,,na sztywno” dzięki czemu pozostaje na stałym poziomie,
c) szczeliny spustowe (w kształcie ,,fasolki”) 5x20 cm  - 8 sztuk po obwodzie rury , rzędna dopasowana do rzędnej spustu,
d) wydajność 40-340 m3/h,
e) montaż przy otworze włazowym lub pomoście technologicznym,
f) kompresor – w zależności od trwającej fazy zmniejsza ciśnienie umożliwiając odpływ ścieków oczyszczonych (faza spustu – dekantacji w cyklu pracy reaktora SBR) lub zwiększa ciśnienie miecha  tym samym zamykając otwory przelewowe rury spustowej.
W załączeniu do wyjaśnień schemat urządzenia spustowego (zastosowane urządzenia/ armaturę na schemacie można zastąpić urządzeniami/armaturą lub równoważną).
 
Pytanie 16:
W dokumentacji występuje  zbiornik ppoż., jednak brak jest jego dokładnych parametrów np. w jakim wykonaniu materiałowym zbiornik ma zostać zamontowany?
Odpowiedź:
W opracowaniu zaprojektowano kompletny przeciwpożarowy, podziemny zbiornik wodny przeznaczony do magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do  zewnętrznego gaszenia pożaru będącego przedmiotem normy PN-B-02857:2017-04 określonym w §3.2. o nominalnej pojemności zgodnie z §3.17 PN-B-02857:2017-04 wynoszącej 50m3- objętość wody która jest zawsze dostępna do celów przeciwpożarowych.
Parametry zbiornika ppoż.:
  • pojemności 50m3,
  • o średnicy zewnętrznej ~2820mm,
  • długości ~ 8740mm,
  • zbiornik wyposażony będzie w:
 - przewód ssawny zakończony nasada typu 110 wg PN-M-51038 z pokrywa nasady typu 110, (do podłączenia poboru - wozu/pompy strażackiego)
- zawór zwrotny,
- kosz ssawny,
- system odwodnienia przewodu ssawnego i wodowskazu,
- prostopadłościenną studzienkę rewizyjnej z klapą, drabiną,
- zaworem pływakowym Dn40 na zasilaniu w zbiorniku,
- przelewem Dn80mm,
  • wykonanie materiałowe zbiornika:
zbiornik stalowy, w kształcie walca o osi poziomej, wzmacniany pierścieniami  wzmacniającymi ze stożkowo wyoblonymi dennicami, posiadający prostopadłościenną zrębnicę spawaną do płaszcza zbiornika, umożliwia ona
 
 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-14 15:15:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-14 15:20:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-27 13:54:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony