ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE- „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE- „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE- „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-06-29 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-06-29 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu: ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel – sekretariat (biuro nr 2)

Ogłoszono dnia: 2023-06-21 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 21.06.2023r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Inwestycja realizowana w ramach operacji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III. jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - EFRROW w ramach operacji typu: ”Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
Gmina Trzciel zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
 
„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.”
 
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, drogowej
i elektrycznej nad realizacją przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.” W ramach nadzoru inwestorskiego planuje się wykonanie usługi dla następujących zadań:
 1.  Sieć wodociągowa.
  Budowa sieci wodociągowej w gminie Trzciel w miejscowości Lutol Mokry wraz z przyłączami do granicy działek zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej (poza zakresem już wykonanym tj: sieć: W1-K1 i K1-W77 i dalej do hydrantu HP14 przed W123 i przyłącza: GR5 i GR6), a w tym:
 1. Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 160 mm: 38,62 m,
 2. Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 110 mm: 3 599,92 m,
 3. Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 90 mm: 1 613,20 m,
 4. Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy 40 mm: 2,84 m,
 5. Wykonanie przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych o średnicy 32 mm: 531,44 m,
 6. Ilość przyłączy wodociągowych - 78 szt.
 1. Sieć kanalizacji sanitarnej.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek wraz z pompownią ścieków w miejscowości Świdwowiec w zakresie:
 1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 110 mm: 249,5 m,
 2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm: 421,0 m,
 3. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 160 mm: 45,5 m,
 4. Pompownia ścieków – 1 szt.
 5. Ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 13 szt.
Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz należące do właściwej izby samorządu zawodowego.
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z zapisami w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności będzie zobowiązany do:
 1. Reprezentowania zamawiającego na budowie co najmniej raz w tygodniu, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 2. Prowadzenia wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót.
 3. Organizowania prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę.
 4. Sprawdzania jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
  do stosowania w budownictwie.
 5. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych.
 6. Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
 7. Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę.
 8. Wnioskowania do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych.
 9. Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych
  w nim rozwiązań.
 10. Sprawdzania zestawień wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót, potwierdzenie kwot do wypłaty.
 11. Kontrolowania stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
 12. Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP.
 13. Żądania wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i przepisami BHP.
 14. Sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
 15. Poświadczenia terminu zakończenia robót.
 16. Bieżącego informowania zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji.
 17. Wykonywania innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zapytania i ponadto znajduję się do wglądu w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
Spodziewana wartość nadzorowanych robót wynosi:
Razem:
Netto: 2 254 844,60 zł
Brutto: 2 773 458,86 zł   
a w tym netto:
 1. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutol Mokry: 1 810 000,00 zł
 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdwowiec: 444 844,60 zł
II. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali co najmniej dwie usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej.
 2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia funkcji nadzoru robót w specjalności: sanitarnej, drogowej i elektrycznej należącej do właściwej izby samorządu zawodowego.
 
III. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych
         przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
 
CENA - 100%
 
IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Oferta z najniższą ceną całkowitą uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                         
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                               Cena oferty badanej
 
V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu: ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel – sekretariat (biuro nr 2), nie później niż do dnia 29 czerwca 2023r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2023r. o godz. 1315 w Sali Narad.
Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.
 
VI. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
 3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 4. Oferta, musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (czytelny podpis/podpisy lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy).
 5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię stosownego pełnomocnictwa.
 6. Wskazane jest sporządzenie dokumentów według wzorów załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 9. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagane przez zamawiającego stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego i winne być załączone do oferty wykonawcy.
 10. Wypełnienie dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty może być dokonane ręcznie, maszynowo lub komputerowo.
 11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe  dekompletowanie (zszyta, oprawiona).
 12. Wskazane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych strony oferty.
 13. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści muszą być czytelnie podpisane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
 14. Wszelkie dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Na kopii należy przystawić pieczątkę lub dokonać zapisu „za zgodność z oryginałem” obok czytelny podpis lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania. Dokumenty dwustronne powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem na obu zapisanych stronach, a wielostronne na każdej z zapisanych stron kopii.
 15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 16. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
 17. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
VII. Warunki wykluczenia z postępowania.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
VIII. Termin realizacji zamówienia.
Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to I połowa lipca 2023r.
Termin zakończenia świadczenia usługi ustala się na dzień odbioru końcowego nadzorowanych robót bez usterek i przedstawienia zamawiającemu protokołu odbioru robót - przewidywany do dnia 30.11.2023r.
 
IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego.
1.Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2.Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
3.W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub powstania szkody z winy wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 1. O terminie i miejscu zawarcia umowy zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę.
 2. Do zawarcia umowy wybrany wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z art. 99 i dalszych Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.
 3. Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach:
 1. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy związanej z:
 1. ze zmianą osób reprezentujących Strony umowy, w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej Strony,
 2. ze zmianą osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru mogąca wyniknąć:
 • z przyczyn losowych, na pisemny wniosek wykonawcy,
 • z wadliwie wykonywanego nadzoru inwestorskiego, na pisemny wniosek zamawiającego,
 • w sytuacji, udokumentowanej, bieżącej współpracy z wykonawcą robót w trakcie realizacji postanowień umowy przy innych zadaniach inwestycyjnych wykonawcy robót.
 1. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 1. Zmiany terminu realizacji umowy (zmiana terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy) wynikającej z:
 1. ograniczenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, wynikającego ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 2. konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu konieczności zmiany zakończenia terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w sytuacjach:
 • wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności zaistnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
 • wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych,
 • konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej,
 • wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez strony,
 • wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne dla prowadzenia robót budowlanych warunki atmosferyczne, niewypały, niewybuchy itp.) uniemożliwiającej udokumentowaną czasową realizację zadania przez wykonawcę robót budowlanych,
 • opóźnienia w rozpoczęciu i/lub zakończeniu realizacji robót budowlanych przez ich wykonawcę, z przyczyn których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z wykonawcą np. opóźnienie w dacie podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych,
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin zakończenia realizacji robót budowlanych i przedmiotu umowy.
 1. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności w szczególności na skutek zlecenia wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 1. Zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającej z  ograniczenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, wynikającego ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do pomniejszonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.
 2. Zmiany wynagrodzenia brutto wynagrodzenia wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą pod warunkiem konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne dla zamawiającego.
 4. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem  nieważności.
 
X. Modyfikacja treści zapytania ofertowego.
 1. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytania na piśmie na adres zamawiającego.
 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na złożone zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe.
 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom udostępniając ją także na stronie internetowej, na której dostępne jest zapytanie.
 
XI. Odrzucenie oferty
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcom.
 
XII. Informacja o wyniku postępowania.
Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.bip.trzciel.pl.
 
Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu           składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
 5. Projekt umowy.
 6. Dokumentacja projektowa – sieć wodociągowa w Lutolu Mokrym.
 7. Dokumentacja projektowa – sieć kanalizacji sanitarnej w Świdwowcu.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację zamówienia lub kiedy nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną będą podlegać odrzuceniu.
--------------------------

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-21 14:54:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-21 15:02:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-05 12:41:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony