ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-07-26 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-07-26 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2023-07-12 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 12.07.2023r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023r. poz. 412).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego na działce nr ewidencyjny 204 w miejscowości Brójce zgodnie z załączonym projektem budowalnym i przedmiarami robót, gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
 1. wykonanie linii kablowej oświetleniowej – 397m,
 2. montaż fundamentów - 12 szt.
 3. montaż słupów oświetleniowych aluminiowych 6m – 12 szt.
 4. montaż wysięgników jednoramiennych – 12 szt.
 5. montaż opraw oświetleniowych LED 28W - 12 szt.
 6. montaż szafy sterującej oświetleniem drogowym - 1 szt.
 7. wykonanie pomiarów elektrycznych,
 8. sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót (stanowiących załącznik do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 15.12.2023r.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
 1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia 26 lipca 2023r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2023r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 12.07.2023r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
 
---------------------------------
Trzciel dnia 27.07.2023r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 12.07.2023r. na:

„Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
 
Kwota oferty:
Netto: 65 234,49 zł 
Brutto: 80 238,42 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych, ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
89 109,59 zł
2
Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Statucki, Dalewo 94, 63-100 Śrem
91 696,50 zł
3
RAF Bak Krzysztof,  ul. Sportowa 10, 66-300 Międzyrzecz
80 238,42 zł
4
Instalbud, ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie
83 235,65 zł
5
Biuro Usług Technicznych Marcin Szadkowski, Os. Kasztelańskie 15c/3,
66-300 Międzyrzecz
99 151,09 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-12 14:19:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-12 14:20:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27 14:04:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony