ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2014r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2014r.

Szczegóły informacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2014r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2014-04-17 15:30:00

Miejsce złożenia oferty: w sekretariacie UM w Trzcielu – biuro nr 2 lub na adres: Urząd Miejski w Trzcielu ul. Poznańska 22 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2014-04-04 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 04.04.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel
w 2014r.”
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-400, e-mail.: urzad@trzciel.pl
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Robert Jaszka
tel.: (95) 74-31-423,
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
W ramach realizacji zadania planuje się demontaż i zdeponowanie na składowisku:
 1. Okładziny ścian z azbestu:
 1. Budynek gospodarczy w miejscowości Łagowiec 20
 2. Budynek gospodarczy w miejscowości Trzciel, ul. Mickiewicza 6/8
 1. Płyty eternitowe faliste:
 1. Budynki gospodarcze w miejscowości Trzciel, Plac Wolności 18
 2. Budynek gospodarczy w miejscowości Trzciel, Plac Wolności 19
 3. Budynki gospodarcze w miejscowości Trzciel, ul. Armii Czerwonej 71
 4. Budynki gospodarcze w miejscowości Brójce, ul. Świerczewskiego 21
 5. Budynki gospodarcze w miejscowości Brójce, ul. Poznańska 72a
 6. Budynek gospodarczy w miejscowości Stary Dwór 63/2
 
III. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Zakres przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarach robót załączonych do zapytania. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 poz. 649).
 2. Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny robót. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy i nie jest obowiązkowa oraz nie ma obowiązku uczestniczenia w niej przedstawiciela zamawiającego.
 3. Wykonawca musi zapewnić deponowanie usuniętych odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zdeponowania ponosi Wykonawca.
 4. Po realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobligowany do przekazania zamawiającemu kart przekazania odpadów na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania protokołów odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości i Wykonawcą zawierające oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz określeniem ilości usuniętego azbestu z posesji (w Mg i m2) z podziałem na posesje, na których usunięcie azbestu występowało z demontażem oraz bez demontażu.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Od 15 czerwca 2014r. do 31 lipca 2014r.  
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1.   Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.   Oferta powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia,
 2. pełną nazwę i adres wykonawcy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. podpis wykonawcy,
 5. cenę oferty w wartości netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
 6. termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 7. termin płatności,
 8. termin ważności oferty,
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2014r.”
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
60 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
 
VII. ODRZUCENIE OFERT
 
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 17 kwietnia 2014r. godz. 15.30
  
 
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
 
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
  Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
 2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
 1. Kosztorys ofertowy z podziałem na koszty wykonania robót na poszczególnych obiektach (w oparciu o przedmiary robót).
 2. Kserokopia uprawnień Wykonawcy na wykonanie prac na danym terenie i na transport odpadów niebezpiecznych. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 poz. 649).
 3. Oświadczenie Wykonawcy o zdeponowaniu odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z podaniem jego adresu.
 
XI. DODATKOWE INFORMACJE
 
 1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 3. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana w całości po wykonaniu całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia i w konsekwencji stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
 
XII. KARY UMOWNE
 
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
 1. za niewykonanie przedmiotu zamówienia - w wysokości 10% wartości zamówienia brutto,
 2. za niewykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 
XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
 
 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za całkowite wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu (np. nie uzyskanie dotacji ze środków WFOŚiGW w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów zadania).
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony