ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2014-06-23 15:30:00

Miejsce złożenia oferty: Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat)..

Ogłoszono dnia: 2014-06-06 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 06.06.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym.”
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-400, e-mail.: urzad@trzciel.pl
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Robert Jaszka
tel.: (95) 74-31-423,
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego na działkach nr 342, 348 i 376 w miejscowości Lutol Suchy zgodnie z załączonym projektem budowalnym i przedmiarami robót.
 
III. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Lutol Suchy  zgodnie z załączonym projektem budowalnym i przedmiarami robót w zakresie:
 1. Linia oświetleniowa na długości 363 m,
 2. Posadowienie 10 sztuk słupów oświetleniowych wysokości 8 m z 10 oprawami osadzonymi na wysięgnikach 1/1,5m,
 3. Szafka oświetlenia ulicznego.
 
 1. Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny robót. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy i nie jest obowiązkowa oraz nie ma obowiązku uczestniczenia w niej przedstawiciela zamawiającego.
 2. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
 1. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami,
 2. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu nr 3.2013 z dnia 03.10.2013r.
 3. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowę sieci telekomunikacyjnej z dnia 25.09.2013r.
 4. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w instytucjach do tego upoważnionych przepisami prawa,
 5. wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót,
 6. wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami wykonawcy podczas wykonania prac budowlanych,    
 7. przejęcia placu robót, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie robót na koszt własny,
 8. odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia na skutek prowadzonych robót,
 9. odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,
 10. urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym organizację niezbędnych mediów,
 11. zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie robót oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
 12. zabezpieczenia terenu robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
 13. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę,
 14. ubezpieczenia prac budowlanych z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników zamawiającego i osób postronnych,
 15. utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,
 16. realizacji robót w sposób umożliwiający bezpieczne zamieszkiwanie lokatorów w remontowanym obiekcie,
 17. wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, osprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 18. wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
 19. bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,
 20. odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,
 21. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,
 22. zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia.
 23. wykonania niezbędnych badań prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót,
 24. naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi,
 25. uzyskania pisemnych oświadczeń właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których przeprowadzono roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i przekazania oryginałów oświadczeń zamawiającemu,
 26. innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia,
 27. opracowania dokumentacji powykonawczych w 2 egz. w przypadku wprowadzenia zmian wraz z kosztorysami powykonawczymi oraz nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian  wprowadzanych w uzgodnieniu z  zamawiającym,
 28. wykonania 4 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych w pełnym zakresie (podziemnym, naziemnym nadziemnym),
 29. odbioru, przy współudziale przedstawiciela zamawiającego, robót wykonanych przez podwykonawców,
 30. uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
 31. przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym przez wykonawcę zamawiającemu przedmiotu umowy.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Do 15 września 2014r.  
 
 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1.   Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.   Oferta powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia,
 2. pełną nazwę i adres wykonawcy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. podpis wykonawcy,
 5. cenę oferty w wartości netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
 6. termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 7. termin płatności,
 8. termin ważności oferty,
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym”.
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
 
VII. ODRZUCENIE OFERT
 
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, wymaganego sposobu złożenia oferty oraz braku kosztorysu ofertowego.
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 23 czerwca 2014r. godz. 15.30
   
           
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
 
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
  Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
 2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
 1. Kosztorys ofertowy na wykonanie budowy oświetlenia drogowego w Chociszewie.
 
 
 
 
XI. DODATKOWE INFORMACJE
 
 1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 3. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana w całości po wykonaniu całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
XII. KARY UMOWNE
 
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
 1. za niewykonanie przedmiotu zamówienia - w wysokości 10% wartości zamówienia brutto,
 2. za niewykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 
XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
 
 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za całkowite wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia.
 
Załączniki:
1. STWiOR
2. Przedmiar
3. Projekt_budowlany
Trzciel dnia 06.06.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym.”
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel.: (95) 74-31-400, fax.: (95) 74-31-400, e-mail.: urzad@trzciel.pl
 
Osoba upoważniona do kontaktu: Robert Jaszka
tel.: (95) 74-31-423,
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego na działkach nr 342, 348 i 376 w miejscowości Lutol Suchy zgodnie z załączonym projektem budowalnym i przedmiarami robót.
 
III. ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Lutol Suchy  zgodnie z załączonym projektem budowalnym i przedmiarami robót w zakresie:
 1. Linia oświetleniowa na długości 363 m,
 2. Posadowienie 10 sztuk słupów oświetleniowych wysokości 8 m z 10 oprawami osadzonymi na wysięgnikach 1/1,5m,
 3. Szafka oświetlenia ulicznego.
 
 1. Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny robót. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy i nie jest obowiązkowa oraz nie ma obowiązku uczestniczenia w niej przedstawiciela zamawiającego.
 2. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:
 1. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami,
 2. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu nr 3.2013 z dnia 03.10.2013r.
 3. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi na przebudowę sieci telekomunikacyjnej z dnia 25.09.2013r.
 4. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w instytucjach do tego upoważnionych przepisami prawa,
 5. wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót,
 6. wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami wykonawcy podczas wykonania prac budowlanych,    
 7. przejęcia placu robót, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie robót na koszt własny,
 8. odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia na skutek prowadzonych robót,
 9. odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,
 10. urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym organizację niezbędnych mediów,
 11. zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie robót oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
 12. zabezpieczenia terenu robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,
 13. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę,
 14. ubezpieczenia prac budowlanych z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników zamawiającego i osób postronnych,
 15. utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,
 16. realizacji robót w sposób umożliwiający bezpieczne zamieszkiwanie lokatorów w remontowanym obiekcie,
 17. wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, osprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 18. wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
 19. bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,
 20. odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,
 21. usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,
 22. zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia.
 23. wykonania niezbędnych badań prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót,
 24. naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi,
 25. uzyskania pisemnych oświadczeń właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których przeprowadzono roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i przekazania oryginałów oświadczeń zamawiającemu,
 26. innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia,
 27. opracowania dokumentacji powykonawczych w 2 egz. w przypadku wprowadzenia zmian wraz z kosztorysami powykonawczymi oraz nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian  wprowadzanych w uzgodnieniu z  zamawiającym,
 28. wykonania 4 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych w pełnym zakresie (podziemnym, naziemnym nadziemnym),
 29. odbioru, przy współudziale przedstawiciela zamawiającego, robót wykonanych przez podwykonawców,
 30. uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,
 31. przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym przez wykonawcę zamawiającemu przedmiotu umowy.
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Do 15 września 2014r.  
 
 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1.   Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.   Oferta powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia,
 2. pełną nazwę i adres wykonawcy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. podpis wykonawcy,
 5. cenę oferty w wartości netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
 6. termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 7. termin płatności,
 8. termin ważności oferty,
 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym”.
 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
 
VII. ODRZUCENIE OFERT
 
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, wymaganego sposobu złożenia oferty oraz braku kosztorysu ofertowego.
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
sekretariat – biuro nr 2
do dnia 23 czerwca 2014r. godz. 15.30
   
           
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
 
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
  Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 100%.
 2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
 1. Kosztorys ofertowy na wykonanie budowy oświetlenia drogowego w Chociszewie.
 
 
 
 
XI. DODATKOWE INFORMACJE
 
 1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 3. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana w całości po wykonaniu całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
 
XII. KARY UMOWNE
 
Zamawiający informuje, iż w umowie zamieszczone zostaną następujące zapisy dotyczące kar umownych:
 1. za niewykonanie przedmiotu zamówienia - w wysokości 10% wartości zamówienia brutto,
 2. za niewykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 
XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERCIA UMOWY:
 
 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie wybranej oferty
 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
 
Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaakceptuje warunki wykonywania przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę za całkowite wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zapytania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia.
 
Załączniki:
1. STWiOR
2. Przedmiar
3. Projekt_budowlany

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-06 11:35:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-06 11:35:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-25 10:07:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony