ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu w wysokości 1.239.952,00 zł Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu w wysokości 1.239.952,00 zł

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu w wysokości 1.239.952,00 zł

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 186837 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-09-11 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-09-11 11:15:00

Miejsce złożenia oferty: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2014-09-02 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu w wysokości 1.239.952,00 zł
Numer ogłoszenia: 186837 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel , ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, faks 095 74-31-400.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu w wysokości 1.239.952,00 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.239.952 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego na 2014 roku deficytu, na podstawie Uchwały nr XLII/311/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 czerwca 2014 roku o następujących parametrach: a) Okres karencji w spłacie kredytu do: 20 września 2015r. b) Terminy spłat rat kredytu: Rok 2015 - 20.09.2015r. - 347.220,00 zł Rok 2016 - 20.03.2016r. - 46.300,00 zł - 20.05.2016r. - 46.300,00 zł - 20.09.2016r. - 46.300,00 zł - 20.11.2016r. - 46.300,00 zł Rok 2017 - 20.03.2017r. - 46.300,00 zł - 20.05.2017r. - 46.300,00 zł - 20.09.2017r. - 46.300,00 zł - 20.11.2017r. - 46.300,00 zł Rok 2018 - 20.03.2018r. - 46.300,00 zł - 20.05.2018r. - 46.300,00 zł - 20.09.2018r. - 46.300,00 zł - 20.11.2018r. - 46.300,00 zł Rok 2019 - 20.03.2019r. - 46.300,00 zł - 20.05.2019r. - 46.300,00 zł - 20.09.2019r. - 46.300,00 zł - 20.11.2019r. - 46.300,00 zł Rok 2020 - 20.03.2020r. -23.600,00 zł - 20.05.2020r. - 23.600,00 zł - 20.09.2020r. - 23.600,00 zł - 20.11.2020r. - 23.600,00 zł Rok 2021 - 20.03.2021r. - 14.400,00 zł - 20.05.2021r. - 14.400,00 zł - 20.09.2021r. - 14.400,00 zł - 20.11.2021r. - 14.332,00 zł c) ostateczny termin wykorzystania kredytu - do 30 grudnia 2014 roku d) spłata kredytu w okresie od 2015r. do 2021r. w ratach kapitałowych jak w pkt b), e) w przypadku zaciągnięcia kredytu niższego niż 1.239.952 zł spłaty rat zostaną obniżone w stosunku do zaciągniętego kredytu. f) nie będą pobierane opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu, g) możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez poboru przez wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu, h) kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o ewentualną marżę wykonawcy, która przez okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dany okres odsetkowy. i) odsetki będą płatne od faktycznego zadłużenia i będą naliczane i spłacane w okresach miesięcznych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, j) wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wypłaconych transz kredytu, k) informacja o wysokości naliczonych odsetek przesyłana będzie do zamawiającego na siedem dni przed terminem spłaty, l) wykonawca nie będzie naliczał odsetek od niewykorzystanego kredytu, m) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny i bez dodatkowych opłat na poczet wykonawcy, n) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych opłat związanych z usługą udzielonego kredytu, o) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, p) uruchomienie kredytu nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, w dowolnych kwotach i terminach, q) wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu, r) rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN), s) zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji i Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej, UWAGA ! Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku zwiększenia zakresu wykonania usługi związanej z udzieleniem kredytu Gminie Trzciel.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający rezygnuje z obowiązku wnoszenia wadium przez wykonawców
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności kredytowej zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997 r. - Prawo Bankowe(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 z póżn. zm.). Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie według formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunku w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ), d) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzciel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nie jest finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Numer ogłoszenia: 191403 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 186837 - 2014 data 02.09.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, woj. lubuskie, tel. 095 74-31-400, fax. 095 74-31-400.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, 66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22, biuro nr 2 (sekretariat).
Załączniki:
1. SIWZ
2. Zal6_do_SIWZ
3. Zal7_do_SIWZ
4. Zal8_do_SIWZ
5. Zal9_do_SIWZ
6. Zal10_do_SIWZ
7. Zal11_do_SIWZ
8. zmiana_SIWZ        dodano: 2014-09-08
9. Wyjasnienia_SIWZ dodano: 2014-09-08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-02 11:03:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-02 11:03:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-08 14:54:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony