ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 rokuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 roku

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 roku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Inne

Zamawiający: Gmina Trzciel

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2016-01-04 przez .

Treść:

PG.524.1.2016.RKa                                                                                                  Trzciel, 4 stycznia 2016 roku
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIELA
 
Działając na podstawie Uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 19.05.2011r., Nr 56, poz. 1114 ze zm.), Burmistrz Trzciela ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 roku:
 
I. Rodzaj zadania
 
Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych
 
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Trzciel na realizację zadania
 
1. Na realizację zadania określonego w pkc. I przewidziano w 2016r. kwotę w wysokości
85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł).
2. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w roku 2015, na które przeznaczono dotację w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł) oraz w roku 2014, na które przeznaczono dotację w wysokości: 51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy zł)
 
III. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadania
 
1. Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 19.05.2011r., Nr 56, poz. 1114 ze zm.).
2. Dotację mającą na celu wsparcie realizacji zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
3. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym co najmniej 20 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań oraz poszczególne kwoty udzielonych dotacji regulują umowy zawarte pomiędzy Oferentem a Gminą Trzciel.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V ogłoszenia konkursowego. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2016r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.
2. Zadania powinny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadania winny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Trzciel.
4. Środki z dotacji przeznaczone mogą być wyłącznie na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizowanymi zadaniami.
5. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim przez:
a) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
b) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.
5. Wszelkie wydatki poniesione przed dniem otrzymania dotacji nie będą uwzględnione w rozliczeniu dotacji.
 
V. Warunki i termin składania ofert
 
1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę realizacji zadania do siedziby Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, pok. nr 2, sekretariat.
2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
3. Termin składania ofert mija 26 stycznia 2016 roku o godz. 14:00.
4. Do oferty należy dołączyć:
  • podpisany wydruk elektroniczny lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (nie starszy niż 2 tygodnie na dzień złożenia oferty),
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej.
5. Druk oferty na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, pok. nr 11 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu www.trzciel.pl – aktualności oraz Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzciel.pl – ogłoszenia.
6. Oferty złożone po terminie określonym szczegółowo w pkt. V.3 pozostają bez rozpatrzenia.
7. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.
8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2016 – wspieranie sportu” i nazwą podmiotu.
9. Oferta powinna zawierać:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  • kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego uwzględniającą koszty obsługi księgowej,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskiwanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania (wpłaty i składki adresatów zadania to działalność odpłatna). Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź członkom organizacji, czas ich realizacji oraz koszty, jakie należałoby ponieść zatrudniając odpłatny personel. Wkład osobowy musi być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych wg instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej www.trzciel.pl w dziale Organizacje pozarządowe.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
 
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 21 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Trzciela.
3. Oferty, złożone na niewłaściwych drukach zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla Gminy Trzciel,
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1. ust. 2 Uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 19.05.2011r., Nr 56, poz. 1114 ze zm.),
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
7) analizę wykonania zadań zleconych w przypadku podmiotów dotowanych przez Gminę Trzciel w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
5. Kryteria wyboru ofert, określone w pkc. VI.4, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
6. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Trzciela.
7. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
- akceptacja przez strony postanowień umowy,
- w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu/harmonogramu realizacji zadania,
- oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
3. Dofinansowany podmiot będzie zobowiązany do:
1) Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
2) Udostępnienia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3) Sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie 30 dni od terminu, na który umowa została zawarta, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
4. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także zawiadamia się oferentów oraz osoby zainteresowane.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego konkursu jest Robert Kaczmarek ­podinspektor Urzędu Miejskiego w Trzcielu, tel. 95 74 31 413.                                                                                                                            
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-04 09:09:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-04 09:10:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-04 09:11:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony