ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Wykonanie parkingu przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach w ramach przebudowy ul. Polnej w Brójcach.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Wykonanie parkingu przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach w ramach przebudowy ul. Polnej w Brójcach.”

Szczegóły informacji

„Wykonanie parkingu przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach w ramach przebudowy ul. Polnej w Brójcach.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-10-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-10-10 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urzęd Miejski w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2017-09-25 przez .

Treść:

Trzciel dnia 25.09.2017r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
 
„Wykonanie parkingu przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach w ramach przebudowy ul. Polnej w Brójcach.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian/.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach w zakresie:
  1. Roboty ziemne,
  2. Podbudowy,
  3. Nawierzchnie,
  4. Zieleń
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: przedmiar robót (stanowiący załączniki do zapytania) oraz plan zagospodarowania terenu, w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
UWAGA !
Zamawiający na potrzeby realizacji zamówienia dostarczy materiał w postaci: eko-kostki betonowej 20x20cm gr. 8cm w kolorze szarym – 245 m2 oraz w kolorze czerwonym – 142 m2. W wycenie oferty nie należy uwzględniać powyższego materiału.
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
10 października 2017r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Wykonanie parkingu przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach.”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2017r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
 
 
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 25.09.2017r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
-----------------------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 13.10.2017r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 25.09.2017r. na:
 
„Wykonanie parkingu przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach w ramach przebudowy ul. Polnej w Brójcach.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
„MARTEX” Marcin Kancelarczyk
Święty Wojciech 120 A, 66-300 Międzyrzecz  
 
Kwota oferty:
Netto: 45 369,34 zł
Brutto: 55 804,29 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
79 612,73 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
MARTEX” Marcin Kancelarczyk, Święty Wojciech 120 A,
66-300 Międzyrzecz 
 
55 804,29 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-25 17:10:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-25 17:16:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-13 10:35:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony