ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-05-16 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-05-16 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2023-04-28 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 28.04.2023r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023r. poz. 412).
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Brójcach, gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
  2. Elewacja docieplenie.
  3. Cokół budynku.
  4. Parapety i opierzenia.
  5. Wejście do budynku szkoły.
  6. Rusztowania.
  7. Inne pozostałe.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót (stanowiącym załącznik do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie od dnia 26.06.2023r. do dnia 31.08.2023r.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
16 maja 2023r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2023r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 28.04.2023r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.
---------------------------------------------
Trzciel dnia 19.05.2023r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 28.04.2023r. na:
 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Usługi Budowlane Grzegorz Gajewski,
ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel 
 
Kwota oferty:
Netto: 118 364,87 zł 
Brutto: 118 364,87 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
Usługi Budowlane  Grzegorz Gajewski, ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel
118 364,87 zł

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-28 13:01:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-28 13:02:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-19 12:52:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony