ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury. Drukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne i UE

Nr UZP: 526944-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-05 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Biuro nr 2 ( sekretariat) Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Ogłoszono dnia: 2019-03-20 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Ogłoszenie nr 526944-N-2019 z dnia 2019-03-20 r.
 
Gmina Trzciel: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER." Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzciel, krajowy numer identyfikacyjny 21096689800000, ul. ul. Poznańska  22 , 66-320  Trzciel, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 74-31-400, e-mail robert.jaszka@trzciel.pl, faks 095 74-31-400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzciel.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.trzciel.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.trzciel.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.
Numer referencyjny: GI.271.02.2019.R.J.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury, a w tym: 1. Budowa pomostu drewnianego o parametrach: a) długość całkowita pomostu: 24,60 m, b) wymiar części prostopadłej do linii brzegowej: 7 m, c) wymiar części równoległej do linii brzegowej: 17,6 m, d) szerokość pomostu: 4 m, e) max. wysokość pomostu (od dna korony pomostu do dna akwenu): 2,20 m 2. Montaż elementów małej architektury: a) zestaw zabawowy nr 1 (street workout) – 1 kpl., b) zestaw zabawowy nr 2 – 1 kpl., c) huśtawka wahadłowa potrójna – 1 kpl., d) huśtawka ważka – 1 kpl., e) kiwak – 1 kpl., f) regulamin nr 1 – 1 szt., g) regulamin nr 2 – 1 szt., h) orbitrek + rower + pylon – 1 kpl., i) narciarz + biegacz + pylon – 1 kpl., j) wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon – 1 kpl., k) ławki z oparciem – 8 szt., l) kosze na śmieci – 3 szt. 3. Uzupełnienie nawierzchni plaży z piasku średniego. 4. Zagospodarowanie zieleni i boiska do siatkówki plażowej. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45242000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45240000-1
45223000-6
45420000-7
14211100-4
37535200-9
37410000-5
45112723-9
45200000-9
45112720-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: a) wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: Część I zamówienia: na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie pomostu stałego o wartości brutto minimum 30 000,00 zł, Część II zamówienia: na wykonaniu placów zabaw lub terenów rekreacyjno - sportowych z urządzeniami siłowni zewnętrznej o łącznej wartości brutto co najmniej 70.000,00 zł. b) wykonawca wykaże, że dysponuje w celu wykonania zamówienia osobą przewidywaną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej - dotyczy I i II części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: a) zmiany w zakresie świadczenia w przypadku rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:  konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,  zmiany w zakresie realizacji inwestycji które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy w/w rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z SIWZ,  zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:  nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy,  opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,  usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,  zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,  gdy zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,  niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,  z powodu siły wyższej, której wystąpienie zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zostało zaakceptowane przez zamawiającego,  zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ,  zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ,  działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku:  nadzwyczajnej zmiany stosunków przez co spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, opierając się na zasadach współżycia społecznego interesów zamawiającego i wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia,  zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego, podstawą obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys ofertowy,  zmiany ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,  zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, e) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, z zastrzeżeniem, że zmiana osób może nastąpić pod warunkiem, że wskazane osoby będą posiadały uprawnienia tożsame z wymaganymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, f) zmiany podwykonawców, g) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców. h) z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, i) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jaj zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Budowa pomostu drewnianego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa pomostu drewnianego o parametrach: a) długość całkowita pomostu: 24,60 m, b) wymiar części prostopadłej do linii brzegowej: 7 m, c) wymiar części równoległej do linii brzegowej: 17,6 m, d) szerokość pomostu: 4 m, e) max. wysokość pomostu (od dna korony pomostu do dna akwenu): 2,20 m. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5, 45240000-1, 45223000-6, 45420000-7, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Montaż elementów małej architektury.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Montaż elementów małej architektury: a) zestaw zabawowy nr 1 (street workout) – 1 kpl., b) zestaw zabawowy nr 2 – 1 kpl., c) huśtawka wahadłowa potrójna – 1 kpl., d) huśtawka ważka – 1 kpl., e) kiwak – 1 kpl., f) regulamin nr 1 – 1 szt., g) regulamin nr 2 – 1 szt., h) orbitrek + rower + pylon – 1 kpl., i) narciarz + biegacz + pylon – 1 kpl., j) wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon – 1 kpl., k) ławki z oparciem – 8 szt., l) kosze na śmieci – 3 szt. 2. Uzupełnienie nawierzchni plaży z piasku średniego. 3. Zagospodarowanie zieleni i boiska do siatkówki plażowej. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt budowlany (stanowiąca załącznik do specyfikacji), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do specyfikacji) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do specyfikacji), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5, 14211100-4, 37535200-9, 37410000-5, 45112723-9, 45112720-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 ----------------------------------
Trzciel dnia 01 kwietnia 2019r.
 
Znak sprawy: GI.271.02.2019.R.J.
 
 
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zmianami) zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.
 
wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:
 
Pytanie 1:
Czy zamawiający dokonał badania podłoża gruntowego jeziora w miejscu projektowanego posadowienia pomostu? Brak analizy budowy geologicznej i rozpoznania warunków geotechnicznych terenu nie pozwala oszacować właściwej długości pali oraz kosztów ich posadowienia. Jeśli takowego badanie nie zostało wykonane. Proszę o udzielenie informacji, jakie długości pali ma przyjąć wykonawca do sporządzenia kosztorysu prac.
Odpowiedź:
Wszelkie informacje dotyczące podłoża gruntowego i długości zagłębienia pali konstrukcyjnych podano w załączniku nr 7 do SIWZ –  pkt. 13 opracowania do zgłoszenia robót budowlanych pn. „Budowa pomostu o długości całkowitej do 25 m w ramach zagospodarowania terenu plaży w miejscowości Świdwowiec”.
Z uwagi na powyższe Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie koszt wykonania badań sprawdzających.
 
Pytanie 2:
W związku z ogłoszonym przetargiem „Zagospodarowanie terenu plaży poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury” (…) jako zainteresowany złożeniem oferty na budowę pomostu składa zapytanie czy możliwe jest wykonanie pomostu z drewna modrzewiowego w zamian za rezygnację z impregnacji olejem oraz zastosowania kapturów metalowych. Jako wykonawca wielu pomostów w całym kraju uważam że najbardziej właściwym drewnem jako drewno modrzewiowe. Charakterystyka oraz duża żywiczność drewna modrzewiowego sprawia iż bezzasadnym jest impregnacja powierzchowna drewna środkami grzybobójczymi. Z naszych informacji oraz korespondencji z Instytutem Technologii Drewna posiadamy wiedzę iż jedną w miarę bezpieczną dla środowiska wodnego techniką zabezpieczającą drewno jest impregnacja przemysłowa – ciśnieniowa. Proponowane drewno zapewnia ochronę i jest bezpieczne dla środowiska. Proponowane kaptury metalowe sprawiają iż między ściankami będzie wilgoć która znacznie przyspieszy proces butwienia drewna.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z impregnacji olejem i zastosowania kapturów metalowych. Zamawiający określił w dokumentacji minimalny standard wykonania przedmiotu zamówienia, natomiast Wykonawca może zastosować materiały o lepszych parametrach technicznych po uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, a jeśli to konieczne, również Projektanta.
 
Pytanie 3:
Czy przed projektowaniem długości pali (2.7, 3.2 i 3.7m) zostało wykonane badania dna, czy należy przygotować dłuższe pale by uzyskać nośność pojedynczych pali zgodnie z normą PN-83/B-02482 ?
Odpowiedź:
Wszelkie informacje dotyczące podłoża gruntowego i długości zagłębienia pali konstrukcyjnych podano w załączniku nr 8 do SIWZ –  pkt. 13 opracowania do zgłoszenia robót budowlanych pn. „Budowa pomostu o długości całkowitej do 25 m w ramach zagospodarowania terenu plaży w miejscowości Świdwowiec”.
Z uwagi na powyższe Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie koszt wykonania badań sprawdzających.
 
Pytanie 4:
Czy zabezpieczenie głowic rurami stalowymi ma być wykonane tylko na czas wbijania pali kafarem w celu ich ochrony przed miażdżeniem czy 70cm rury mają być nakładane na toczoną górną część pali po ich docięciu i zostają tam pełniąc funkcję ochronną ?
Odpowiedź:
Rury mają być nakładane na górną część pali po ich docięciu i zostają tam pełniąc funkcję ochronną.
 
Pytanie 5:
Czy pale mają być obrabiane i suszone do wilgotności ok. 12% zgodnie z wymaganiami przygotowania materiału do olejowania czy dopuszcza się zastosowanie impregnacji budowlanej zanurzeniowej jak dla tradycyjnych więźb dachowych ?
Odpowiedź:
Tak, pale mają być obrabiane i suszone do wilgotności ok. 12% zgodnie z wymaganiami przygotowania materiału do olejowania. Nie dopuszcza się zastosowania impregnacji budowlanej zanurzeniowej jak dla tradycyjnych więźb dachowych.
 
Pytanie 6:
Czy drewno na konstrukcje i poszycie ma być suszone i strugane czy w standardzie tarcicy budowlanej ?
Odpowiedź:
Tak, drewno na konstrukcje i poszycie ma być suszone i strugane.
 
Pytanie 7:
Czy wymagane jest od geodety obsługującego budowę pomostu posiadanie uprawnień zakresu 4 czy wystarczy zakres 1 uprawnień geodezyjnych ?
Odpowiedź:
Geodeta powinien posiadać uprawnienia stosowne do zakresu obiektu budowlanego i zakresy prac geodezyjnych.
 
Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuści urządzenia fitness równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach a różniące się wymiarami ? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 2 cm jest wskazywaniem na konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd bardzo trudne lub niemożliwe jest uzyskanie identycznych wymiarów. Zgodnie z Normą strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness mogą nachodzić na siebie stąd niezrozumiałe jest stanowisko Zamawiającego ograniczające wymiary urządzeń.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenia fitness równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami z zastrzeżeniem, że instrukcja obsługi każdego urządzenia będzie się znajdowała na wysokości wzroku stojącej osoby.
 
Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.
 
---------------------------------------
Trzciel, dnia 05.04.2019r.
 
Znak sprawy: GI.271.02.2019.R.J
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.”
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zmianami) Gmina Trzciel informuje:
W dniu 05.04.2019r. o godzinie 10:15 dokonano otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
„Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.
 
 
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
129 999,59 zł, a w tym:
I część (Budowa pomostu drewnianego): 36 319,64 zł brutto.
II część (Montaż elementów małej architektury): 93 679,95 zł brutto.
 
Łącznie wpłynęły 4 oferty zgodnie z poniższym zestawieniem.
Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
Wszystkie oferty zostały złożone w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
I część: „Budowa pomostu drewnianego.
 
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego netto za całość zamówienia
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość zamówienia
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Gospodarstwo Rybackie Sława Sp.  z o.o., ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13, 67-410 Sława
75 000,00 zł
92 250,00 zł
20.07.2019r.
36 miesięcy
60 dni
3
Stolarnia Marwice Jacek Kołodziński, Marwice 15,
66-432 Baczyna
154 768,00 zł
190 386,80 zł
30.09.2019r.
60 miesięcy
21 dni
4
Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski, Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300 Międzyrzecz
159 248,53 zł
195 875,69 zł
30.09.2019r.
60 miesięcy
21 dni
 
 
II część: „Montaż elementów małej architektury”
 
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego netto za całość zamówienia
Stawka wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość zamówienia
Termin wykonania
Okres gwarancji
Warunki płatności
2
Apis Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
106 238,50 zł
130 673,36 zł
30.09.2019r.
60 miesięcy
30 dni
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-20 10:48:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-20 11:05:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10 12:45:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony