ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji.

Szczegóły informacji

Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00046835/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-02-16 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-02-16 14:00:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat

Ogłoszono dnia: 2022-02-04 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji."
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciel
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966898
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Poznańska 22
1.5.2.) Miejscowość: Trzciel
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-320
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 957431400
1.5.8.) Numer faksu: 957431400
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzciel.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji."
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d880bb-7f5f-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00046835
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018200/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji .
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.trzciel.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniporlal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej, adres e-mail: urzad@trzciel.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniporlal.uzp.gov.pl/
 ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap. gov.pl/wps/portal
 poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji – z wyłączeniem składania ofert – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
6. Dokumenty, oświadczenia i informacje sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2070), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (nie dotyczy składania ofert), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub postępowania. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert) na adres poczty elektronicznej: urzad@trzciel.pl
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 9 powyżej adres email (nie dotyczy składania oferty).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, urzad@trzciel.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@trzciel.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.” prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.01.2022.R.J.
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1. Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku z dostawą do siedziby zamawiającego.
2. Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 000 mm.
3. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.
4. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.
5. Charakterystyka techniczna
k) Zakupiony samochód powinien być aktualnie wytworzony przez producenta, którego co najmniej dwie stacje obsługi znajdują się w odległości nie większej niż 100 km od miejscowości Trzciel.
l) Silnik
- silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności nie mniejszej niż 1 900 cm3 i nie większej niż 2 100 cm3
- silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO 6.
m) Układ napędowy
Skrzynia biegów manualna 5-cio lub 6-cio biegowa + bieg wsteczny, układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, napęd na przednie koła.
n) Nadwozie
- 9-cio miejscowe, fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, dwa rzędy foteli trzyosobowych z możliwością szybkiego demontażu, uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego z kompletami pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn oraz pasem zabezpieczającym osobę niepełnosprawną na wózku,
- podsufitka dachu na całej długości kabiny,
- uchwyt wejściowy przy bocznych drzwiach przesuwnych,
- pełna tapicerka ścian bocznych i podsufitki,
- nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, elektrycznie sterowane przednie szyby boczne, drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną symetryczne ze spryskiwaczem i wycieraczką,
- kolor nadwozia niebeski, biały, ciemnoszary grafitowy -do uzgodnienia z zamawiającym,
- podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu,
o) Oznakowanie pojazdu
Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.
p) Wymiary samochodu
Typ nadwozia kombi o następujących parametrach:
- długość pojazdu min. 4 800 mm
- rozstaw osi min. 3 250 mm
- szerokość bez lusterek bocznych min. 1 850 mm
- wysokość min. 1 890 mm od poziomu ziemi
q) Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu (dla pasażera z możliwością dezaktywacji), czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy, bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, hamulce tarczowe na wszystkie koła, system zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania, system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszenia, system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych, niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem, zabezpieczenie drzwi przesuwnych i drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, kierunkowskazy boczne, trzecie światło stop, immobiliser, zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy, autoalarm
r) Komfort i funkcjonalność
Fotel kierowcy z podłokietnikami, regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach, fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, wszystkie fotele z zagłówkami o regulowanej wysokości pokryte materiałem koloru ciemnego, klimatyzacja Climatronic z elektroniczną regulacją z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej 3 - strefowa, centralny zamek sterowany pilotem, elektrycznie opuszczane szyby przednie, siedzenie podwójne z prawej strony siedzenia kierowcy, siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe odchylane w II rzędzie siedzeń, siedzenie trzyosobowe składane w III rzędzie siedzeń, uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej, lusterka boczne regulowane elektrycznie podgrzewane, gniazdko elektryczne 12V, dźwignia zmiany biegów w formie joysticka, oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce, radioodtwarzacz plus cztery głośniki, komputer pokładowy z minimum 5 podstawowymi funkcjami.
s) Wyposażenie dodatkowe
Awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu, koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem, mini kołpaki, narzędzia i podnośnik, apteczka samochodowa wyposażona, gaśnica samochodowa wraz z atestem, trójkąt ostrzegawczy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna.
t) Opis zabudowy specjalnej:
• uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego – 4 szt.,
• dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu,
• oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”,
• komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych – 1 szt.,
• pas trójpunktowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim – 1 szt.,
• najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o długości co najmniej 2 000 mm.
6. Wymagania dotyczące dostawy samochodu – wykonawca dostarczy samochód na swój koszt do siedziby zamawiającego, gdzie zostanie on protokolarnie odebrany przez zamawiającego.
7. Warunki gwarancji i serwisu
a) gwarancja
Na zakupiony samochód zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji:
• minimum 24 miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne i mechaniczne – bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.
• minimum 72 miesiące na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.
• minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.
• gwarancja mobilności - pomoc na miejscu zdarzenia, holowanie oraz samochód zastępczy na 5 dni w cenie pojazdu w okresie udzielonej gwarancji tj. minimum 24 miesiące.
b) serwis
Wykonawca będzie zobowiązany do:
• wykonywania obsługi serwisowej w okresach: gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
• dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w minimum 2 stacjach serwisowych oddalonych od siedziby zamawiającego w granicach 100 km, a określonej
w wykazie stacji serwisowych,
• dokonywania przeglądów i wymiany czynników eksploatacyjnych minimum co
40 tysięcy kilometrów lub raz w roku.
8. Odbiór samochodu
• wykonawca dostarczy do odbioru zakupiony samochód do siedziby zamawiającego – z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo – odbiorczy,
• w trakcie odbioru samochodu wykonawca obowiązany jest do: dostarczenia karty gwarancyjnej lub innego dokumentu stanowiącego dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji, dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę zarejestrowania samochodu, książkę obsługi pojazdu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
34110000-1 - Samochody osobowe
34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-21
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena (C) – 60%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 60, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.

Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------- x 60 pkt.
Cena oferty badanej

2) Okres gwarancji na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne i mechaniczne (G1) – 30%
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i obowiązuje bez limitu kilometrów.

Okres gwarancji badanej oferty
G1 = ---------------------------------------------------------------- x 30 pkt.
Okres gwarancji najdłuższy w złożonych ofertach

3) Okres gwarancji na perforację nadwozia (G2) – 5%
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 72 miesiące, licząc od daty przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i obowiązuje bez limitu kilometrów.

Okres gwarancji badanej oferty
G2 = ---------------------------------------------------------------- x 5 pkt.
Okres gwarancji najdłuższy w złożonych ofertach

4) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą (G3) – 5%
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i obowiązuje bez limitu kilometrów.

Okres gwarancji badanej oferty
G3 = ---------------------------------------------------------------- x 5 pkt.
Okres gwarancji najdłuższy w złożonych ofertach

Najkorzystniejszą będzie oferta, która łącznie otrzyma największą ilość punktów według przyjętych kryteriów oceny.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne i mechaniczne
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na perforację nadwozia
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na powłokę lakierniczą
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców. Pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według załącznika nr 2a do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według załącznika nr 2b do SWZ (wypełnia podmiot trzeci - załączyć w przypadku poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby).
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 3 do SWZ (wypełnia podmiot trzeci - załączyć w przypadku poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w punkcie 16.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 14.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 14.2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo Zamówień́ Publicznych i
innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość́
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
Dopuszcza się dokonywanie zmian w umowie na następujących warunkach:
1) W zakresie zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez
podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie
niezmienne, za okres po wejściu w życie zmiany,
b) zmiany umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w
tym zmiany przepisów prawa lokalnego, orzeczeń sądowych wpływających na sposób realizacji
umowy w sposób i w zakresie wynikającym z przepisów,
c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia
i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
d) wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
2) W zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana terminu nastąpi o okres
działania siły wyższej oraz czas potrzebny na usunięcie skutków tego działania,
b) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego. Zmiana terminu o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu
społecznego.
3) Dopuszcza się możliwość zmiany umowy ze względu na ograniczenia i nakazy spowodowane
epidemią koronawirusa w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz.374 z późn.zm.).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-16 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem ESP: /5inh1w2t9e/skrytka znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-16 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-17
-----------------------------------------
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-04 13:55:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-04 13:58:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 11:21:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony